Wykaz nieruchomości do przetargu

PGI.6840/11/2013

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ   GMINY CHEŁM PRZEZNACZONEJ  DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chełm  położonej    w obrębie Krzywice  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

KRZYWICE:

  • Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 91 o pow. 0,17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00038700/4.
  • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy
    Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004 r działka oznaczona nr ewid. 91 położona w obrębie Krzywice wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej i przylega do drogi  o symbolu Z-06255 0835L, natomiast pozostały teren działki to teren upraw rolnych.
  • Nieruchomość ma kształt regularny, położona przy szosie. Teren podwyższony  w stosunku do jezdni.
  • Cena wywoławcza nieruchomości 25.696,00 zł netto.
  • Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.                   

Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi w drodze przetargu . Termin, miejsce, forma przetargu oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości    w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 pokój nr 14 lub pod telefonem (82) 563-65-53. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,  u sołtysa,  na stronach internetowych urzędu , a informację  o jego wywieszeniu podaje się w prasie lokalnej.

www.gmina.chelm.pl

Uwaga!
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (D. U.  z  2010 r. Nr 102, poz. 651) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy  lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego    w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa  własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu .

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 31 lipca  2013 roku  do dnia  21 sierpnia  2013 roku.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw