Elektroniczny wniosek o dowód osobisty

Od 1 marca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy o dowodach osobistych, które przewidywały między innymi możliwość złożenia wniosku o nowy dowód osobisty przez internet.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

Wniosek opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu powinien byc wysłany mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Natomiast przy pomocy podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP przy wykorzystaniu formularza pn. Pismo ogólne do podmiotu publicznego na skrytkę ePUAP Urzędu Gminy Chełm: /UrzadGminyChelm/skrytka.

Dowód osobisty wydaje się bezpłatnie.

Dowód osobisty jest wydawany w ciągu 30 dni od daty wysłania wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Załączniki:

Fotografia:

  • powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość,
  • musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,
  • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami,
  • naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również odwzorowanie cyfrowe orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub odwzorowanie cyfrowe orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.  

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015  poz. 212).

Jeżeli złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jest niemożliwe w organie gminy, wnioskodawca zawiadamia organ gminy o niemożności spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą – wówczas organ zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W takim przypadku odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

W przypadku składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w postaci dokumentu elektronicznego, organ gminu weryfikuje tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przy jego wydaniu:

  • na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego, ważnego polskiego paszportu, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokumentu podróży lub inny dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • na żądanie organu – odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.