Plany i kierunki rozwoju

 

 


Wizja i misja rozwoju Gminy Chełm

 

Wizja Gminy jest projekcją oczekiwań stawianych wobec samorządu w perspektywie wieloletniej. Przedstawia ona stan docelowy, jaki władze lokalne oraz ich partnerzy chcą osiągnąć w założonym okresie wdrażania Strategii.

Gmina Chełm to wspólnota samorządowa stanowiąca dobre miejsce do zamieszkania i aktywności gospodarczej i społecznej. Dzięki umiejętnemu współdziałaniu z sąsiednim Chełmem daje swoim mieszkańcom dostateczne możliwości do rozwijania ich potencjału. Rozwija się tu konkurencyjna gospodarka lokalna, powiązana z efektywnym systemem edukacji i aktywnością zawodową mieszkańców, wraz z sąsiednim miastem przyciąga nowe inwestycje, nowe funkcje usługowe, handlowe i produkcyjne. Sprawne i efektywne zarządzanie publiczne, aktywna współpraca samorządów, przedstawicieli biznesu, rolnictwa i organizacji pozarządowych zapewniają wysoką jakość i dostępność usług. publicznych, natomiast aktywność obywateli oraz poczucie wspólnoty sprawiają, że pozytywne zmiany w otoczeniu pojawiają się również dzięki oddolnym inicjatywom.

Misja rozwoju Gminy Chełm stanowi nadrzędny cel, do którego gmina dąży podczas planowania działań rozwojowych. Jego osiągnięcie umożliwi konsekwentne dążenie do osiągania wyznaczonych w dalszej części Strategii celów i zadań strategicznych.

Misją Gminy Chełm jest stworzenie korzystnych warunków do osiągania i utrzymania wysokiej jakości życia mieszkańców, wyrażającej się w bezpieczeństwie, dostępie do wysokiej jakości usług publicznych, satysfakcjonującej pracy i zadowalających dochodach, a także poczuciu dumy ze swojego otoczenia. Dla dobra swoich mieszkańców Gmina uruchomi i wykorzysta potencjał własny oraz dostępne zasoby wspólnoty mieszkańców i podmiotów zewnętrznych.

 

Cele i zadania strategiczne

OBSZAR PRIORYTETOWY I: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W GMINIE

Cel strategiczny 1.1. Wykorzystanie aktywności mieszkańców do prowadzenia polityki rozwoju gminy

Aktywne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego jest obecnie coraz częściej postrzegane jako główny warunek skutecznego rozwoju lokalnego. Twórczy i zaangażowani w rozwój lokalny obywatele stanowią ogromne wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego i nierzadko stają się inicjatorami zmian społecznych.

W celu podnoszenia jakości kapitału społecznego samorząd podejmował będzie działania na rzecz integrowania społeczności lokalnej i wzmacniania więzi społecznych. Ponadto wspierane będą wszelkie inicjatywy mieszkańców zorientowane na wymianę doświadczeń, przekazywanie wiedzy oraz budowanie wzajemnego wsparcia (np. ruchy sąsiedzkie). Formy uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym takie jak m.in. budżet obywatelski czy udział w konsultacjach społecznych wykorzystane zostaną jako narzędzie do kształtowania społecznej odpowiedzialności i poczucia wspólnoty wśród mieszkańców.

Prowadzenie otwartej na mieszkańców polityki rozwoju gminy ma szansę rozbudzić ducha współpracy w społeczności lokalnej oraz pozwoli kształtować postawy patriotyzmu i solidaryzmu społecznego.

 

Cel strategiczny 1.2. Zwiększenie jakości usług publicznych

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na samorząd szereg zadań o charakterze publicznym, których cel stanowi zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Są to działania na takich płaszczyznach jak m.in.: edukacja, kultura, ochrona zdrowia, komunikacja czy ochrona środowiska. Usługi publiczne stanowią istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminie. Zgodnie z przepisami priorytetem w zakresie świadczenia tego typu usług powinno być zarówno dobro wspólne wszystkich mieszkańców, jak też interes poszczególnych jednostek.

W celu podnoszenia standardów obsługi mieszkańców podjęte zostaną działania z zakresu doskonalenia metod funkcjonowania samorządu gminnego. Szczególnie ważne zadanie stanowi podniesienie poziomu wiedzy pracowników jednostek samorządu terytorialnego na temat usług publicznych i wymiana dobrych praktyk. Istotnym działaniem będzie ponadto podnoszenie jakości obsługi interesantów poprzez rozwój kompetencji miękkich wśród pracowników samorządowych. Znaczne udoskonalenie metod funkcjonowania JST zapewnić może również informatyzacja usług publicznych. Cel ten realizowany będzie m.in. poprzez wprowadzenie formularzy elektronicznych, umożliwienie zamawiania przez Internet wizyty w urzędzie, możliwość śledzenia statusu załatwianych spraw oraz oceny sposobu załatwiania spraw. Rozwój e-usług publicznych przyczyni się do skrócenia czasu obsługi interesantów oraz usprawnienia procesu przekazywania informacji mieszkańcom.

 

Cel strategiczny 1.3. Wspieranie mobilności mieszkańców

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wysoką jakość życia w gminie jest istnienie dogodnych połączeń transportowych. Wspiera ono mobilność mieszkańców i skłonność do podejmowania przez nich zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. Ponadto ułatwia dostęp do usług z zakresu opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy handlu oferowanych poza obszarem gminy. Dobre połączenie komunikacyjne podnosi także atrakcyjność organizowanych wydarzeń kulturalnych.

Istotnym elementem oceny systemu transportu zbiorowego przez użytkowników, obok punktualności przewozów, jest gęstość sieci połączeń oraz częstotliwość przewozów. Uwarunkowania te wpływają na decyzje ludności o korzystaniu z transportu publicznego.

Samorząd podejmie działania mające na celu rozwój połączeń i usprawnienie transportu zbiorowego, co przyczyni się do zwiększenia mobilności mieszkańców, a co za tym idzie, podniesienia poziomu życia w gminie. Szczególnie ważne w tym aspekcie będzie dążenie do udostępnienia komunikacji zbiorowej do Miasta Chełm, w którym zlokalizowane są usługi z zakresu administracji publicznej, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Ponadto w ramach tego celu zakłada się rozbudowę i modernizację istniejących ścieżek rowerowych, co sprzyjać będzie wybieraniu przez mieszkańców aktywnych form transportu. Korzystanie z rowerów jako alternatywy dla samochodów pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego gminy.

 

Cel strategiczny 1.4. Podnoszenie jakości edukacji

W społeczeństwie opartym na wiedzy szczególną wartość zyskuje wysoka jakość kształcenia. Wiedza, umiejętności oraz postawa świadomego funkcjonowania w życiu społeczno-gospodarczym, to kluczowe kompetencje, które uczniowie powinni nabyć podczas całego cyklu edukacji. Wraz ze zwiększającymi się oczekiwaniami otoczenia, proces kształcenia powinien być stale dostosowywany do możliwości, indywidualnych potrzeb i zainteresowań ucznia oraz wymogów zmieniającej się rzeczywistości, by mury placówek edukacyjnych opuszczali świadomi, twórczy i przedsiębiorczy obywatele.

Samorząd gminy we współpracy ze szkołami zlokalizowanymi na jej terenie podejmie starania w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych. Osiągnięcie tego celu zapewni przede wszystkim doposażanie placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy stymulujący rozwój fizyczny uczniów.

Ogromną rolę w procesie nauczania odgrywają nauczyciele i wychowawcy, dlatego bardzo ważne jest, by byli oni kompetentni i zaangażowani oraz wykorzystywali nowoczesne i skuteczne metody nauczania. Z tego względu warto dążyć do stałego podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności dydaktycznych poprzez zapewnienie możliwości udziału w kursach i szkoleniach.

Ważnym aspektem edukacji są także oferowane przez szkoły zajęcia pozalekcyjne, które pozwalają na rozwijanie pasji i zainteresowań, uczą młodych ludzi współzawodnictwa oraz twórczego myślenia. W związku z tym oferta zajęć dodatkowych będzie rozszerzana i dostosowywana do zwiększających się oczekiwań uczniów.

Wszelkie działania podejmowane przez samorząd w zakresie realizacji niniejszego celu prowadzone będą we współpracy z rodzicami i opiekunami, co pozwoli na efektywne przygotowanie młodych ludzi do podjęcia nauki w szkołach wyższych i aktywności na rynku pracy.

 

Cel strategiczny 1.5. Poprawa dostępności oferty kulturalnej

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej jest jednym z zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Owa działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu oraz ochronie kultury i jest realizowana przez samorządowe instytucje kultury. Cel działania tych instytucji stanowi rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, organizowanie i upowszechnianie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz promowanie wszelkiego rodzaju działalności artystycznej i kulturalnej mieszkańców.

Samorząd wraz z animatorami życia kulturalnego Gminy Chełm podejmą starania w zakresie wzbogacenia oferty kulturalnej. Imprezy kulturalne, kulturalno-sportowe i rekreacyjne uzupełniać będą wydarzenia związane z kultywowaniem dawnych tradycji ludowych sprzyjające integracji mieszkańców i zacieśnianiu więzi społecznych. Dotychczas realizowane przedsięwzięcia uzupełnione zostaną o nowe atrakcje odpowiadające oczekiwaniom mieszkańców. Wspierane będą również wszelkie inicjatywy obywateli, które przyczynią się do upowszechniania kultury na terenie gminy.

Ważnym zadaniem stawianym przed samorządem jest ponadto stałe dążenie do zapewnienia wysokiej jakości usług poprzez modernizację budynków instytucji kultury, unowocześnianie ich wyposażenia oraz uzupełnianie oferowanych przez nie zasobów. Pomocna w tym aspekcie będzie współpraca z sąsiednimi gminami realizowana w ramach Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego, która pozwoli na poszerzenie oferty i ograniczenie kosztów realizacji tego celu.

Powyższe działania uzupełni popularyzacja dóbr kultury, realizowana poprzez dążenie do ułatwienia wszystkim mieszkańcom korzystania z zasobów i atrakcji kulturalnych.

 

Cel strategiczny 1.6. Rozwój aktywności sportowej i profilaktyka zdrowotna

Na stan zdrowia człowieka największy wpływ ma styl życia, na który składają się między innymi takie elementy jak aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, stosowanie używek czy umiejętność radzenia sobie ze stresem. Promocja zdrowego stylu życia i aktywności sportowej ma szansę wpłynąć na poprawę zdrowia społeczności, a także zmniejszyć zapotrzebowanie na opiekę medyczną.

Dążąc do realizacji stawianych przed samorządem zadań w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców i rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy, podjęte zostaną działania w zakresie udostępnienia wysokiej jakości obiektów i urządzeń sportowych. W celu zapewnienia powszechnej dostępności do sportu dla wszystkich mieszkańców zakłada się budowę nowych ogólnodostępnych obiektów sportowych oraz unowocześnianie istniejących. Ze względu na ogromną rolę sportu szkolnego w rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży, istotne zadanie stanowi także zapewnienie wysokiej jakości obiektów i urządzeń sportowych w placówkach edukacyjnych. Działania w zakresie modernizacji dostępnej infrastruktury uzupełnione zostaną przez promocję aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród mieszkańców gminy. Cel ten pozwoli osiągnąć organizacja kampanii społecznych promujących uprawianie sportu i prowadzenie zdrowego stylu życia.

 

Cel strategiczny 1.7. Wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych obserwowany w ostatnich latach spowodowany jest wzrostem znaczenia informacji i wiedzy w procesach rozwojowych. Czynniki te determinują rozwój nowego systemu społeczeństwa, które charakteryzuje rozbudowana i nowoczesna sieć telekomunikacyjna, zasoby informacyjne dostępne publicznie oraz mieszkańcy dysponujący odpowiednią wiedzą w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych, posiadający do nich dostęp i chcący z nich korzystać.

Samorząd wspierał będzie rozwój usług teleinformatycznych na obszarze gminy. Działania te obejmą przede wszystkim monitorowanie rozwoju infrastruktury sieciowej i dostrzeganie dysfunkcji rynku, a w dalszym ciągu podejmowanie działań regulujących obszary, w których rynek nie jest dostatecznie rozwinięty, bądź dotychczasowi operatorzy z różnych względów nie rozwijają swoich usług. Aby uzyskać stan, w którym rzeczywiście większość mieszkańców gminy będzie miała łatwy i tani dostęp do Internetu, ważne jest ponadto zaprogramowanie i wdrożenie ułatwień dla lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, którzy zainteresowani są dostarczaniem użytkownikom końcowym tzw. „ostatniej mili”. Ułatwienia dotyczyć powinny szczególnie możliwości lokalizowania obiektów telekomunikacyjnych (np. wieże) na terenach i obiektach samorządowych w połączeniu z możliwie dużym obniżeniem opłat dzierżawnych lub opłat za użytkowanie terenu.

 

Cel strategiczny 1.8. Włączenie społeczne grup marginalizowanych

W każdej zbiorowości funkcjonują osoby, które z różnych powodów zostały pozbawione możliwości uczestnictwa w ważnych aspektach życia społecznego. Przyczyny takiego stanu rzeczy są zróżnicowane i nierzadko pozostają poza kontrolą marginalizowanej jednostki. Niezdolność do udziału w życiu społecznym powoduje izolację i wycofanie grup mieszkańców, a co za tym idzie, podziały społeczności, które stanowią barierę pełnego rozwoju lokalnego.

Dążąc do osiągnięcia spójności społecznej na terenie gminy, samorząd podejmie działania w zakresie promowania idei solidarności społecznej zorientowanej na budowanie wspólnego dobra. Ponieważ największe możliwości w zakresie włączania do życia w społeczeństwie jednostek czy grup wykluczonych mają sami mieszkańcy, popularyzowana będzie troska o najsłabszych członków społeczności, bazująca na zasadzie wzajemności i solidaryzmu. Podejmowane będą również działania w zakresie utrwalania więzi społecznej pomiędzy obywatelami. Wsparcie otrzymają także wszelkie inicjatywy mieszkańców zorientowane na pomoc osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

 

Cel strategiczny 1.9. Utrzymanie jakości środowiska naturalnego

Ochrona środowiska naturalnego poprzez gospodarowanie zasobami naturalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju stanowi obowiązek władz publicznych. Skupia się ona wokół ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, ochrony szczególnych walorów środowiska i cennych elementów przyrodniczych, jak również ochrony środowiska życia człowieka przed obciążeniami i uciążliwościami.

W ramach niniejszego celu samorząd podejmie starania w zakresie zapewnienia ochrony środowiska na obszarze gminy oraz racjonalnego gospodarowania jego zasobami. Szczególną opieką otoczone zostaną cenne przyrodniczo obszary gminy, których zachowanie w niezmienionym stanie wpłynie zarówno na jakość życia mieszkańców, jak i atrakcyjność turystyczną tego terenu.

Ważnym zadaniem stawianym przed władzami gminy jest ponadto prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami dostosowanej do warunków lokalnych. Cel ten pozwoli osiągnąć stałe doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane poprzez konsultacje z mieszkańcami i podmiotami odpowiedzialnymi za zagospodarowanie odpadów w gminie. Ponadto prowadzone będą akcje edukacyjne na temat właściwego postępowania z odpadami i ściekami komunalnymi. Ponieważ każdy człowiek jest zobowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowanie jego pogorszenia, szczególnie ważnym zadaniem jest prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu ochrony środowiska wśród mieszkańców. Inicjatywy w tym obszarze dotyczyć będą kształtowania postaw przeciwdziałania negatywnym ingerencjom w środowisko i reagowania na niepożądane zachowania obserwowane w najbliższym otoczeniu. Zwiększenie świadomości ekologicznej zapewnią akcje proekologiczne i edukacyjne skierowane do wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

Cel strategiczny 1.10. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego

Bezpieczeństwem publicznym określa się stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli przed bezprawnymi działaniami. Jest to sytuacja, w której państwo ze swymi celami oraz ogół społeczeństwa wraz z jego interesami, mają zagwarantowaną ochronę od wszelkiego rodzaju szkód zagrażających im z jakiegokolwiek źródła. Jest ono, obok porządku publicznego, głównym czynnikiem umożliwiającym zorganizowanie społeczeństwu niezakłóconego współżycia i rozwoju.

Na poziomie samorządu za bezpieczeństwo publiczne odpowiadają straże miejskie i gminne. W Gminie Chełm są to ochotnicze straże pożarne, które odpowiadają za zadania z zakresu ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą działalność w zakresie informowania ludności o istniejących zagrożeniach. Ponieważ głównym ograniczeniem skuteczności działania tych służb są niedostatki związane z ich wyposażeniem, samorząd podejmie starania zmierzające do pozyskania wsparcia finansowego w celu doposażenia jednostek OSP w potrzebny sprzęt.

Ponadto służby ratownicze dążyć będą do ciągłego doskonalenia sposobów reagowania w sytuacjach zagrożeń oraz zapobiegania występowaniu zjawisk kryzysowych. Zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i odpowiedniemu przygotowaniu się do zaistnienia niepożądanych zjawisk sprzyjać będzie sporządzenie charakterystyki potencjalnych zagrożeń oraz oceny ryzyka ich wystąpienia na terenie gminy.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców prowadzone będą również działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania występowaniu zjawisk niepożądanych na terenie gminy.

 

Cel strategiczny 1.11. Budowanie spójności społecznej

Lokalne społeczności będą spójne, jeśli z jednej strony uda się w mieszkańcach wzbudzić przekonanie o przynależności do wspólnoty i współodpowiedzialności za nią, z drugiej zaś ograniczone zostaną warunki do powstawania wykluczeń. Należy dążyć do tego, by wszyscy mieszkańcy postrzegali swoje miejscowości oraz gminę jako dobro autentycznie wspólne i naprawdę cenne.

Istotnym czynnikiem jest tutaj wzrost poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za rozwój społeczności lokalnej. W tym celu warto podejmować działania, które pozwolą uświadomić obywatelom, jak duży wpływ na otaczającą ich rzeczywistość mają oni sami.

Ponieważ jednostkę samorządu terytorialnego tworzą jej mieszkańcy, warto ponadto dążyć do wzrostu solidarności społecznej w gminie i poprawy relacji międzyludzkich. Cel ten pomoże osiągnąć organizowanie wszelkiego rodzaju imprez integrujących, rekreacyjnych i rozrywkowych, które sprzyjają kształtowaniu postaw wzajemnej otwartości i życzliwości. Ważnym działaniem sprzyjającym realizacji niniejszego celu będzie ponadto rozwój świetlic wiejskich, będących miejscem spotkań, aktywności i współdziałania mieszkańców gminy.

 

OBSZAR PRIORYTETOWY II: ROZBUDOWA I POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY

Cel strategiczny 2.1. Zwiększenie spójności układu drogowego gminy

Gmina Chełm – ze względu na wiejski charakter większości należących do niej miejscowości i wynikające z tego znaczne rozproszenie zabudowy – cierpi na niedostatki związane z infrastrukturą drogową. Istniejące odcinki dróg gminnych (utwardzonych i gruntowych) nie tworzą spójnego systemu komunikacyjnego, ułatwiającego dotarcie do głównych dróg i dojazd do Chełma oraz innych regionów kraju; brakuje również dobrych połączeń między poszczególnymi miejscowościami.

Władze gminne, w miarę możliwości zapewnienia finansowania inwestycji ze środków własnych i zewnętrznych, podejmować będą starania na rzecz wytyczenia nowych dróg usprawniających komunikację dla obecnych i nowych mieszkańców oraz osób przyjezdnych.

Wśród planowanych inwestycji drogowych znalazła się modernizacja następujących dróg:

 • DG Nr 112725L Rudka – Zawadówka,
 • DG Nr 112609L Horodyszcze Kolonia,
 • DG Nr 105046L Zagroda – granica Gminy Rejowiec,
 • DG Nr 105049L Krzywice,
 • DG Nr 104649L Zawadówka – Żółtańce,
 • DG Nr 104648L Depułtycze Królewskie – Rożdżałów,
 • DG Nr 112701L Staw – Horodyszcze Kolonia,
 • DG Nr 104650L Stare Depułtycze – Depułtycze Królewskie,
 • DG Nr 105071L Rożdżałów – Strupin Duży,
 • DP Staw – granica Gminy Sawin.

 

Cel strategiczny 2.2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Niedostatkom w zakresie brakujących połączeń drogowych i stanu dróg istniejących towarzyszą braki pogarszające bezpieczeństwo. Wzdłuż większości dróg nie ma chodników, jeszcze rzadsze są ścieżki i trasy rowerowe. Znaczne luki występują również w oświetleniu drogowym. Wraz z rosnącym natężeniem ruchu wzrasta zagrożenie dla wszystkich jego uczestników, ale w szczególności dotyczy to „słabszych” użytkowników dróg – pieszych i rowerzystów, którzy są najczęstszymi ofiarami wymienionych braków infrastrukturalnych.

Gmina Chełm inicjować będzie działania na rzecz separacji pieszych i rowerzystów od ruchu samochodowego, budowy oświetlenia oraz rozwoju pozostałej infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu na najbardziej uczęszczanych i zagrożonych wypadkami drogach.

 

Cel strategiczny 2.3. Rozbudowa infrastruktury sieci komunalnych

Jak większość obszarów o charakterze wiejskim, Gmina Chełm ma niedobory w zakresie infrastruktury doprowadzającej wodę i odprowadzającej ścieki. Sieć wodociągowa nie jest w pełni rozwinięta (ok. 6% mieszkańców nie jest podłączone do sieci), a z sieci kanalizacyjnej korzysta zaledwie co piąty mieszkaniec. Pozostali w większości wykorzystują zbiorniki bezodpływowe (szamba), z których wiele z racji swego wieku nie zapewnia wymaganej szczelności i zanieczyszcza wody podziemne. W połączeniu z korzystaniem z własnych ujęć wody, stwarza to duże zagrożenie epidemiologiczne.

Gmina Chełm będzie rozwijać sieci wodno-kanalizacyjne, dążąc do osiągnięcia jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tę infrastrukturę. W przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci komunalnych, gmina wspierać będzie mieszkańców w budowie własnych (indywidualnych i grupowych) obiektów służących bezpiecznemu zaopatrzeniu w wodę bytową i skutecznemu oczyszczaniu ścieków (w szczególności oczyszczalni przydomowych).

 

Cel strategiczny 2.4. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Potencjał turystyczny Gminy Chełm tworzy korzystne położenie oraz dobra jakość i różnorodność środowiska naturalnego. Atuty te warto wykorzystać do rozwoju turystyki w gminie.

Bardzo ważnym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność turystyczną jest nowoczesna infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Z tego względu należy dążyć do stałego podnoszenia jakości obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych w gminie. Ogromny potencjał turystyczny Gminy Chełm stanowią znajdujące się na jej terenie zabytki. Obiekty te warto promować w celu podnoszenia atrakcyjności oferty turystycznej i wydłużenia pobytu turystów na obszarze gminy. W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem aktywnym wypoczynkiem, zasadne jest również dążenie do rozbudowywania sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą im towarzyszącą. Pomocna w tym zakresie może okazać się współpraca Gminy Chełm z Miastem Chełm i Gminą Kamień w ramach porozumienia zawiązanego w celu utworzenia Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wspólne działania gmin pomogą stworzyć sieć ścieżek rowerowych, które pozwolą na swobodne przemieszczanie się rowerem po całym obszarze, co usprawni transport mieszkańców, a także wpłynie na wzrost jego atrakcyjności turystycznej. Warto również dążyć do poprawy dostępu do obiektów wodnych przeznaczonych na cele rekreacyjne oraz poprawy jakości ich wyposażenia.

 

Cel strategiczny 2.5. Zapewnianie dostępności terenów pod budownictwo mieszkaniowe

Ze względu na ograniczone możliwości rozwoju urbanistycznego Miasta Chełm oraz widoczną od lat wśród mieszkańców Miasta i innych gmin tendencję do przenoszenia się na teren Gminy Chełm, uwidaczniającą się poprzez stały wzrost liczby mieszkańców Gminy, koniecznym działaniem staje się zwiększanie dostępności obszarów nadających się pod budownictwo mieszkaniowe (przede wszystkim indywidualne, w mniejszym zakresie zbiorowe).

Władze gminy zapewnią w miejscowych dokumentach planistycznych odpowiednią powierzchnię wyznaczoną na cele mieszkaniowe oraz podejmować będą starania na rzecz udostępnienia uzbrojonych działek. Pozwoli to ograniczyć chaos przestrzenny związany z niekontrolowaną rozbudową terenów zamieszkanych oraz zapewnić rozsądne koszty i terminy przyłączenia mediów do nowopowstających budynków.

 

Cel strategiczny 2.6. Poprawa stanu infrastruktury społecznej

Na jakość usług służących społeczeństwu wpływ ma przede wszystkim stan dostępnej infrastruktury. Dlatego też zainicjowane zostaną starania o podnoszenie jakości infrastruktury społecznej dostępnej na terenie gminy.

W ramach celu przedmiotowego samorząd podejmie starania w zakresie rozbudowy i modernizacji placówek edukacyjnych, świetlic wiejskich, przyszkolnych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz zakupu wyposażenia tych obiektów w potrzebne sprzęty. Poprawę skuteczności pomocy społecznej zapewni usprawnienie obiektów służących realizacji działań opiekuńczych w gminie. Modernizacja infrastruktury kultury pozwoli zwiększyć standard i dostępność świadczonych usług oraz przyczyni się do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Wszelkie inicjatywy realizowane będą w sposób sprzyjający likwidacji barier architektonicznych, co pozwoli na pełne korzystanie z przestrzeni społecznej przez wszystkich mieszkańców.

 

OBSZAR PRIORYTETOWY III: ROZWÓJ GOSPODARCZY

Cel strategiczny 3.1. Zapewnienie dostępności atrakcyjnych terenów inwestycyjnych

Możliwość znalezienia odpowiednich działek pod inwestycje stanowi jeden z kluczowych czynników atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru. Poprzez „odpowiednich” rozumie się: dobrze skomunikowanych, uzbrojonych bądź z możliwością szybkiego uzbrojenia, z właściwym przeznaczeniem w dokumentach planistycznych. Brak takich atutów zdecydowanie utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia znalezienie przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem na danym terenie.

Gmina Chełm, z racji położenia w „otulinie” Miasta Chełm, stanowi naturalny zasób terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców zainteresowanych lokalizacjami w Mieście. Działania władz powinny skupiać się na wynajdywaniu takich terenów, odpowiednim ich przeznaczaniu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz udostępnianiu informacji o nich wszystkim zainteresowanym.

 

Cel strategiczny 3.2. Stała poprawa poziomu obsługi inwestorów

Kolejnym elementem wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną gminy jest jakość obsługi przedsiębiorców zainteresowanych lokalizacją swoich przedsięwzięć na jej terenie.

Obejmuje ona pokierowanie inwestorem i udzielanie mu wsparcia na całym etapie: od wyboru lokalizacji, przez odpowiednie wsparcie przy pozyskiwaniu niezbędnych pozwoleń, aż do zakończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Czynnikiem, który może zadecydować o wyborze lub odrzuceniu danego terenu, bywa niekiedy właściwa obsługa ze strony urzędników. Gmina Chełm poczyni starania na rzecz ciągłego podnoszenia poziomu obsługi przedsiębiorców przez jej pracowników.

 

Cel strategiczny 3.3. Wspieranie funkcjonujących i przyciąganie nowych przedsiębiorstw

Kolejnym elementem zachęcającym do inwestowania w danej gminie jest dobrze przemyślany system zachęt inwestycyjnych, pozwalających na obniżenie kosztów funkcjonowania nowego przedsięwzięcia. Z racji ograniczenia zestawu narzędzi dostępnych władzom lokalnym, w grę wchodzi przede wszystkim ulga w podatku od nieruchomości.

Należy przy tym zadbać, aby zachęty te były kierowane do podmiotów tworzących nowe trwałe miejsca pracy (a nie np. przenoszących produkcję z innej lokalizacji), co przełoży się na korzyści dla osób zamieszkujących Gminę. Władze gminy opracują zestaw narzędzi zgodnych z przepisami o pomocy publicznej, zapewniających wsparcie dla obecnie działających i przyciągających nowe firmy na teren gminy.

 

Cel strategiczny 3.4. Promocja gospodarcza gminy

Poza zapewnieniem przedsiębiorcom odpowiednich warunków do działania, niezbędne jest także przekonanie ich, że warto rozpocząć działalność na terenie gminy. O inwestorów konkuruje między sobą niemal 2,5 tys. gmin z całej Polski. Niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu przekonanie przedsiębiorców o atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Chełm.

Władze gminy będę prowadzić działania promocyjne – z wykorzystaniem własnych zasobów oraz poprzez inicjatywę Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego – na targach, wystawach i innych miejscach oraz z wykorzystaniem innych metod pozyskiwania inwestorów (Internet, bezpośrednie oferty skierowane do zrzeszeń przedsiębiorców, itp.), mając na szczególnym względzie przedsiębiorstwa tworzące stałe miejsca pracy i działające z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Cel strategiczny 3.5. Promocja aktywności gospodarczej wśród mieszkańców

Niewielkie przedsiębiorstwa stanowią podstawę wszystkich rozwiniętych gospodarek, dając zatrudnienie większości osób aktywnych zawodowo, a jednocześnie – dzięki szerokiemu spektrum branż – zabezpieczając je przed wahaniami koniunktury w pojedynczej sferze aktywności. Celem władz Gminy Chełm jest wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości poprzez zachęcanie mieszkańców do podejmowania aktywności gospodarczej w rozmaitych dziedzinach. Dzięki temu sami znajdą zatrudnienie, a część z nich stworzy w przyszłości miejsca pracy dla pozostałych mieszkańców. Władze gminne zachęcać będą mieszkańców do zakładania i rozwoju działalności gospodarczej, m.in. informując o możliwości uzyskiwania bezzwrotnego i preferencyjnego zwrotnego wsparcia finansowego na zakup wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia i rozwoju działalności.

 

Cel strategiczny 3.6. Wykorzystanie potencjału Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do rozwoju gminy

Gmina Chełm przystąpiła, razem z Miastem Chełm i Gminą Kamień, do porozumienia o utworzeniu Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jego celem jest wspomaganie zrównoważonego rozwoju wymienionych jednostek samorządowych przy wykorzystaniu ich potencjałów. Chełmski Obszar Funkcjonalny pozwoli realizować zadania o zakresie wykraczającym poza obszar jednej gminy.

Gmina Chełm realizować będzie w ramach Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego wszelkie inicjatywy sprzyjające osiąganiu celów rozwojowych gminy i jej mieszkańców, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Cel strategiczny 3.7. Rozwój turystyki

Jedną z głównych atrakcji gminy Chełm stanowi bogactwo nieskażonych terenów, wykorzystywanych m.in. na potrzeby rolnictwa indywidualnego. Ponadto atutem są duże kompleksy leśne oraz rezerwaty przyrody. Skojarzenie tych dwóch aspektów skłania do wykorzystywania zasobów przyrodniczych na cele turystyczne, w szczególności w formie agroturystyki. Pozwoli to z jednej strony znaleźć dodatkowe źródło dochodów rolnikom z terenu gminy, z drugiej – udostępniać walory przyrodnicze bez znaczącego oddziaływania na środowisko poprzez np. budowę dużych pensjonatów turystycznych. Gmina Chełm sprzyjać będzie inicjatywom na rzecz rozwoju dostępności infrastruktury turystycznej, a przy tym podejmować działania służące promowaniu Gminy jako atrakcyjnego miejsca do wypoczynku.

 

Cel strategiczny 3.8. Wspieranie rozwoju rolnictwa

Żyzne gleby Gminy Chełm zapewniają bardzo dobre warunki do produkcji rolnej. Władze gminy podejmować będą działania na rzecz zapewnienia miejscowym rolnikom jak najlepszego wsparcia służącego rozwojowi ich gospodarstw (m.in. zwiększanie powierzchni i wydajności upraw, jakości plonów, pogłowia zwierząt).

Gmina korzystać będzie ze wszelkich dostępnych instrumentów wpływających na realizację tego celu. Najważniejszą rolę odgrywać będą inicjatywy informacyjne dla rolników, pomagające w zachęceniu ich do korzystania z pomocy instytucji powołanych do udzielania im wsparcia merytorycznego i finansowego.

 

Cel strategiczny 3.9. Rozwój współpracy z uczelniami wyższymi

Rozwój edukacji o jak najwyższym standardzie stanowi o przyszłości gospodarki. Pozwala to z jednej strony przekonywać inwestorów o dostępności wykwalifikowanych pracowników i promować gminę jako dobre miejsce do inwestowania, z drugiej – zachęcać młodych ludzi do pozostawania w gminie i zdobywania w placówkach na jej terenie niezbędnej wiedzy i kwalifikacji.

Gmina Chełm posiada na swoim terenie ośrodek edukacji na poziomie wyższym w zakresie inżynierii lotniczej. Władze gminy sprzyjać będą staraniom jego administracji w kierunku rozwoju ośrodka i udzielać im wszelkiego możliwego wsparcia, a także zachęcać wszelkie inne instytucje edukacyjne i naukowe do prowadzenia działalności na terenie gminy.

 

Cel strategiczny 3.10. Promocja i wzrost zatrudnienia poza rolnictwem

Profesjonalizacja działalności rolniczej oznacza m.in. scalenie mniejszych gospodarstw, większe zmechanizowanie produkcji i zmniejszenie zatrudnienia w tym obszarze.

Władze Gminy Chełm wspierać będą starania na rzecz zwiększenia liczby pracujących w sektorach produkcyjnym i usługowym oraz udziału zatrudnionych w tych sektorach w ogóle osób pracujących, m.in. poprzez działania na rzecz przyciągnięcia nowych inwestorów tworzących nowe miejsca pracy oraz podejmowania pracy etatowej przez osoby utrzymujące się dotychczas z rolnictwa (w tym tzw. ukrytych bezrobotnych).

 


 

Misją Strategii Rozwoju Gminy Chełm na lata 2007 – 2015 jest uruchomienie wielokierunkowych procesów rozwojowych umożliwiających trwały i zrównoważony rozwój gminy aby podnieść poziom i jakość życia jej mieszkańców.

Podniesienie poziomu życia będzie się charakteryzowało wzrostem dochodów w gospodarstwach domowych, ułatwieniem dostępu do edukacji i szkoleń, co w końcowym efekcie wpłynie na wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców, wzrost zatrudnienia i wydajności pracy.  To z kolei będzie miało wpływ na zwiększenie aktywności zawodowej i obniżenie poziomu bezrobocia oraz poprawę zdrowotności mieszkańców.

Podniesienie jakości życia będzie się charakteryzowało poprawą stanu i wzrostem bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwością korzystania z infrastruktury społecznej i kulturowej, życie w czystym środowisku naturalnym, możliwością uczestnictwa w turystyce, kulturze. Ponadto wpłynie na lepszą harmonizację życia rodzinnego i zawodowego a także aktywność społeczną.

I. Wzrost konkurencyjności gospodarki gminy oraz zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy

Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej gminy

Cel operacyjny 1: wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości

 • Zadanie 1: Rozwój instrumentów wsparcia dla nowych i istniejących przedsiębiorstw.
 • Zadanie 2: Wsparcie  doradcze i informacyjne.
 • Zadanie 3: Tworzenie i rozpowszechnienie oferty terenów i obiektów pod inwestycje dla przyszłych inwestorów.
 • Zadanie 4: Poprawa dostępu sektora MSP do informacji gospodarczej i technicznej

Zadanie będzie realizowane poprzez:

 • rozpowszechnianie informacji dotyczących planowanych przedsięwzięć,
 • rozpowszechnianie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania dotacji z funduszy pomocowych i dostosowania standardów MSP do wymogów Unii Europejskiej,
 • usprawnienie obsługi urzędowej i tworzenie klimatu przychylności.
 • Zadanie 5: Wskazywanie kierunków działań przyszłym inwestorom ze szczególnym uwzględnieniem  turystyki i agroturystyki.

Cel operacyjny 2:  szeroka promocja gminy celem przyciągnięcia nowych inwestorów

 

 • Zadanie 1: Promocja Gminy Chełm.

Zadanie będzie realizowane m.in.:

 • poprzez opracowanie i realizacja programu promocji Gminy Chełm,
 • organizowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu promocję lokalnych podmiotów gospodarczych oraz ich wyrobów, produktów, usług,
 • rozpowszechnianie informacji na temat imprez ponadlokalnych min: zachęcanie do uczestnictwa w Międzynarodowej Wielobranżowej Wystawie Gospodarczej „Wschodnie Inicjatywy Gospodarcze” organizowanej przez miasto Chełm.
 • Zadanie 2: Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora.

Cel operacyjny 3: rozwój przedsiębiorczości opartej na turystyce

 • Zadanie 1: Pomoc przedsiębiorcom w rozpoczynaniu, rozszerzaniu działalności gospodarczej.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • opracowanie oferty miejsc atrakcyjnych turystyczne,
 • usługi doradcze przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • wskazanie źródeł finansowania działalności,
 • bezpłatne reklama na stronie internetowej gminy, dla przedsiębiorstw oferującym usługi dla turystów,
 • nieodpłatna pomoc w tworzeniu własnych stron internetowych dla przedsiębiorstw  oferującym usługi dla turystów,

Cel operacyjny 4: rozwój i podnoszenie konkurencyjności lokalnego agrobiznesu

 

 • Zadanie 1: Poprawa efektywności gospodarstw rolnych z terenu gminy.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

 • doposażenie w sprzęt lub modernizację sprzętu oraz remont budynków w  gospodarstwach rolnych,
 • doradztwo dla rolników – dopłaty unijne,
 • wskazanie kierunków działań, związanych z rozwojem działalności rolniczej lub pozarolniczej – korzystne warunki do rozwoju  przetwórstwa, tworzenie towarowych gospodarstw wyspecjalizowanych jednokierunkowo, rozwój rolnictwa ekologicznego, produkcja żywności tradycyjnej inne),
 • tworzenie zrzeszeń, związków i stowarzyszeń rolniczych i producenckich,
 • wskazanie źródeł finansowania działalności rolniczej i pozarolniczej.

Cel operacyjny 5: współpraca z uczelniami wyższymi

 • Zadanie 1 : Utworzenie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie lotniska szkoleniowego w miejscowości Depułtycze Królewskie.
  Uczelnia jest właścicielem około 50 ha gruntów przeznaczonych pod budowę lotniska. Teren ten, po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gm. Chełm, Uchwałą Nr XLI/241/2006 Rady Gminy z dnia 29 maja 2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości  oraz Uchwałą Nr VI/37/2007 z dnia 8 marca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie nieruchomości darowanych przez Gminę Chełm, przeznaczony jest pod działalność lotniczą i usługową związana z funkcją edukacyjną uczelni. Lotnisko będzie miało charakter szkoleniowy i przeznaczone będzie dla studentów Instytutu Nauk Technicznych PWSZ studiujących na kierunku „Nawigacja” oraz „Mechanika i budowa maszyn”. Współinwestorem budowy lotniska będzie Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, który planuje umiejscowić na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Wydział Lotniczy NOSG.  Ponadto dla lotniska przewiduje się funkcję komunikacyjną z uwagi na brak na obszarze całego regionu lubelskiego jakiegokolwiek lotniska komunikacyjnego.
 • Zadanie 2: Utworzenie Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w miejscowości Depułtycze Królewskie.
  Projekt zakłada budowę i wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz specjalistycznych laboratoriów naukowo – badawczych Instytutu Nauk Technicznych PWSZ w Chełmie. Będą to:
 • Laboratorium Lotnicze (budynek o powierzchni ok. 3000 m²) wyposażone w samoloty szkoleniowe, tunele aerodynamiczne, symulatory lotów, sprzęt pokładowy samolotów, lotnicze odbiorniki pokładowe, oprogramowanie nawigacyjne oraz silniki samolotowe ze stanowiskami rozruchowymi,
 • Laboratorium Mechaniki i Budowy Maszyn, budynek o powierzchni (budynek o powierzchni ok. 3000 m²) wyposażone w centra obróbkowe (obrabiarki sterowane numerycznie), prasy hydrauliczne, pasy mimośrodowe, konwencjonalne obrabiarki do obróbki ubytkowej, maszyny wytrzymałościowe, linie technologiczne do obróbki cieplno – chemicznej, współrzędnościowe maszyny pomiarowe oraz narzędzia i urządzenie pomiarowe.
 • Zadanie 3: Utworzenie Akademickiego Centrum Współpracy Transgranicznej w miejscowości Depułtycze Nowe.
  Na mocy uchwały Nr XLI/241/2006 Rady Gminy z dnia 29 maja 2006  uczelnia jest właścicielem dawnej szkoły podstawowej w Depułtyczach Nowych, położonej w zabytkowym parku o powierzchni 3,61 ha. Z uwagi na trwającą już kilka lat współpracę międzynarodową z uczelniami europejskimi między innymi: Wołyńskim Derżawnym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w Łucku, Nacjonalnym Awizacyjnym Uniwersytetem w Kijowie, Fachhochschule Regensburg, Hochschule Karlsruhe władze uczelni planują urządzić w tym kompleksie miejsce nastawione na realizację międzynarodowej współpracy szkół wyższych.  PWSZ zlecił wykonanie projektu remontu i nadbudowy istniejącego budynku szkoły oraz rewaloryzacji zabytkowego parku, które zostały zatwierdzone do realizacji przez urzędy budowlany i konserwatorski. Złożony przed dwoma laty wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego jeszcze jesienią 2007 roku ma duże szanse realizacji. W wyniku zakończonego remontu budynek Centrum będzie miał powierzchnię użytkową ok. 850 m² i będzie pełnił funkcję edukacyjno – konferencyjną i noclegową.

II  Podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności

Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia

Cel operacyjny 1: polityka prorodzinna

 • Zadanie 1: Poprawa funkcjonowania rodzin.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • edukację prorodzinna,
 • tworzenie warunków samodzielności ekonomicznej rodzin,
 • wsparcie rodziców (zwłaszcza kobiet) w godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi,
 • poprawę opieki medycznej i socjalnej nad rodziną,


Cel operacyjny 2:  podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców gminy

 • Zadanie 1: Poprawa infrastruktury dydaktycznej.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • modernizację i remonty istniejących placówek dydaktycznych,
 • przystosowanie istniejących placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • doposażenie placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe,
 • termomodernizację obiektów oświatowych

 

 • Zadanie 2: Rozwój systemu edukacji.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • dążenie do poprawy dostępu do edukacji,
 • wspieranie działań zmierzających do tworzenia funduszy stypendialnych dla osób najuboższych, niepełnosprawnych bądź uzdolnionych,
 • zwiększenie różnorodności form i treści nauczania w szkołach ze szczególnym naciskiem na naukę języków obcych,
 • edukację w zakresie integracji Europejskiej i wiedzy na temat Unii Europejskiej,
 • podnoszenie aktywności zawodowej i poziomu zawodowego nauczycieli,
 • utworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych,
 • zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • dążenie do stworzenia warunków kształcenia integracyjnego (osoby zdrowe i osoby niepełnosprawne),
 • przygotowanie kadry nauczycielskiej do pracy w systemie integracyjnym,
 • dążenie do ułatwiania kształcenia ponadgimnazjalnego uczniom niepełnosprawnym,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Cel operacyjny 3:  zwiększenie możliwości rozwoju dla wszystkich mieszkańców

 • Zadanie 1: Zwiększenie mobilności i przedsiębiorczości mieszkańców gmin.
  Zadanie będzie realizowane poprzez wsparcie inicjatyw mających na celu aktywizację zawodową mieszkańców m.in. poprzez:
 • popularyzację samozatrudnienia,
 • poradnictwo dla osób zakładających własną działalność gospodarczą,
 • dążenie do poprawy startu zawodowego absolwentów, którzy chcą pracować na terenie gminy,
 • prowadzenie poradnictwa dla osób poszukujących pracy (system informacji o miejscach pracy),
 • mobilizacji społecznej i zawodowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (uświadamianie rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, nabywanie nowych kwalifikacji, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy),
 • rozwój zatrudnienia w ramach różnych form ekonomii społecznej (Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, spółdzielnie socjalne).

Cel operacyjny 4: wspieranie integracji społecznej – walka z wykluczeniem społecznym

 • Zadanie 1: Aktywna pomoc społeczna.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • podnoszenie kwalifikacji kadr Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • rozwój środowiskowych form wsparcia,
 • odchodzenie od polityki pasywnej w stronę aktywnej,
 • podniesienie standardu i jakości usług poprzez doposażenie w odpowiedni sprzęt, programy komputerowe oraz bieżące remonty placówki Ośrodka.
 • Zadanie 2: Wspieranie grup zagrożonych marginalizacją.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • aktywizację społeczną i zawodową osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

Cel operacyjny 5: rozwój społeczeństwa informacyjnego

 

 • Zadanie 1: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
  Realizacja zadania ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy Chełm poprzez upowszechnianie nowoczesnych technologii m.in. wspieranie budowy lokalnych sieci szerokopasmowych, budowę nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej potrzebnej dla rozwoju mieszkańców i przedsiębiorstw.
 • Zadanie 2: Gmina Chełm w sieci.
  Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną m.in.: publicznych, medycznych, nauczania na odległość i innych.
 • Zadanie 3: Wdrażanie wspomagania procesu dydaktycznego technologią informatyczną w placówkach oświatowych.
  Zadanie będzie realizowane poprzez wyposażenie placówek oświatowych w specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz podłączeniem do sieci.

Cel operacyjny 6: pobudzanie aktywności obywatelskiej i społecznej

 • Zadanie 1: Włączanie mieszkańców gminy w procesy podejmowania decyzji na poziomie gminy oraz propagowanie wiedzy na temat tych możliwości.
  Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez:
 • realizację procedur informowania społeczeństwa o działaniach urzędu,
 • udostępnianie informacji publicznych na stronie internetowej www.gmina.chelm.pl,
 • prowadzenie aktywnych metod konsultacji społecznych w procesie podejmowania decyzji.
 • Zadanie 2: Prowadzenie aktywnych metod konsultacji społecznych w procesie podejmowania decyzji.
  Zadanie będzie realizowane poprzez m.in.:
 • organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy – festyny, dożynki, koncerty, inne,
 • angażowanie w życie publiczne lokalnych mediów,
 • organizowanie spotkań z mieszkańcami w celu przedyskutowania bieżących spraw gminnych.
 • Zadanie 3: Wspieranie rozwoju III sektora.
  Zadanie będzie realizowane poprzez m.in.:
 • informowanie społeczności o korzyściach płynących z działań III sektora,
 • mobilizowanie społeczności do tworzenia nowych organizacji – fundacji, stowarzyszeń, grup samopomocowych formalnie działających,
 • pomoc w rejestracji i początkowej działalności organizacji nowopowstających,
 • pomoc w promocji organizacji,
 • uświadamianie na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój i działalność – wskazanie źródeł finansowania.

 

 • Zadanie 4: Włączanie społeczności lokalnej w działania lokalne i ponadlokalne.
  Zadanie będzie realizowane poprzez
 • uczestnictwo w programach rozwojowych dla obszarów wiejskich (PROW 2007 – 2013 oś priorytetowa Leader).

Cel operacyjny 7: promocja zdrowia

 

 • Zadanie 1: Profilaktyka i edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzież.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • profilaktykę w zakresie nałogów – nikotyna, alkohol, narkotyki,
 • propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania,
 • uświadamianie o zagrożeniach wynikających ze zbyt wczesnego rozpoczęcia życia seksualnego.

 

 • Zadanie 2: Poprawa warunków zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców
  Zadanie będzie realizowane poprzez :
 • poprawę infrastruktury ośrodków zdrowia na terenie gminy,
 • doposażenie w sprzęt medyczny ośrodków zdrowia,
 • koordynacja działań opieki zdrowotnej,
 • udział we wszelkich dostępnych programach profilaktyki zdrowia,
 • informacja i promocja o programach profilaktyki zdrowia (plakaty, ulotki, zapisy mieszkańców, udostępnienie pomieszczeń).

Cel operacyjny 8: rozwój kultury fizycznej

 • Zadanie 1: Poprawa infrastruktury sportowej.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • modernizacja/remonty obiektów i urządzeń sportowych w celu zwiększenia ich wykorzystania,
 • modernizacja/remonty obiektów celem przystosowania ich do pełnienie funkcji obiektów sportowych,
 • budowa nowych obiektów sportowych (sale gimnastyczne, boiska wielofunkcyjne, siłownia, klub fitness, korty tenisowe, ścieżki rowerowe i  inne, budowa obiektów sportowych dla dyscyplin niestandardowych (dirt jumping, inne).
 • Zadanie 2: Promocja sportu.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • utworzenie cyklicznego kalendarza imprez sportowych  i rozpowszechnianie go na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy Chełm,
 • umieszczanie informacji o aktualnych wydarzeniach sportowych na stronie www.gmina.chelm.pl.
 • Zadanie 3: Aktywizacja sportowa społeczności lokalnej.
 • poszerzanie oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób dorosłych,
 • organizacja imprez sportowych z udziałem osób starszych,
 • organizacja imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych,
 • organizacja imprez sportowych z udziałem dzieci i młodzieży,
 • organizacja obozów, innych form wypoczynku letniego i zimowego o charakterze rekreacyjno- sportowym dla dzieci i młodzież,
 • mobilizowanie społeczności do udziału z imprezach sportowych o charakterze ponadlokalnym ,
 • wspieranie rozwoju dyscyplin sportowych o charakterze niestandardowym i wyczynowym.

Cel operacyjny 9: zwiększenie bezpieczeństwa i ładu publicznego

 

 • Zadanie 1 : Zwiększenie bezpieczeństwa w gminie.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • monitoring i kontrole miejsc szczególnie zagrożonych zakłócanie porządku i przestępczością  (kąpielisko nad zalewem w Żółtańcach),
 • przeciwdziałanie pożarom, powodziom i innym klęskom żywiołowym oraz likwidacja ich skutków,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego poprzez doposażenie jednostek straż pożarnej w sprzęt, modernizację infrastruktury),
 • zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez doposażenie w sprzęt jednostek Policji, wzmocnienie kadrowe i merytoryczne).

 

 • Zadanie 2 : Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • poprawę stanu nawierzchni dróg,
 • oświetlenie,
 • rozdzielenie ruchu samochodów, rowerów i pieszych na ulicach.
 • Zadanie 3: zapobieganie i zwalczanie patologii społecznych
  W tym:
 • wspieranie programów profilaktycznych zapobiegających nałogom i uzależnieniom, przemocy w rodzinie, marginalizacji ofiar przestępstw.

III Spójność  i atrakcyjność terytorialna gminy

Dążenie do podniesienia spójności i atrakcyjności terytorialnej gminy

Cel operacyjny 1: poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie

 • Zadanie 1: Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej.
  Zadanie będzie realizowane poprzez: budowę, przebudowę oraz remonty dróg w miejscowościach gminy Chełm

Cel operacyjny 2: bezpieczne i czyste środowisko przyrodnicze

 • Zadanie 1: Poprawa infrastruktury gospodarki wodno – ściekowej.
  Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez :
 • budowę kanalizacji
 • budowę oczyszczalni ścieków
 • bieżące remonty istniejących oczyszczalni ścieków przy-obiektowych w Uhrze, Stawie, Stołpiu oraz oczyszczalni przyosiedlowej w Stawie,
 • rozbudowę wodociągu w miejscowości Janów,
 • budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Żółtańce, Zawadówka, Rudka
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 • Zadanie 2: Ochrona powietrza.
  Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez:
 • termomodernizację  i wymianę energochłonnych instalacji w budynkach użyteczności publicznej
 • budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej do wykorzystywania energii odnawialnej – dążenie do pozyskiwania energii słonecznej zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej.


Cel operacyjny 3: wzrost atrakcyjności turystycznej gminy

 • Zadanie 1:  Rozwój infrastruktury turystycznej i reakcyjnej.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • zagospodarowanie istniejących kąpielisk na terenie gminy Chełm,
 • budowę ścieżek rowerowych i ciągów spacerowych
 • wyznaczenie szlaków turystycznych (wytyczenie i montaż znaków, drogowskazów, tablic informacyjnych),
 • opracowanie i wydanie folderu informacyjno – promocyjnego (krajobraz kulturowy i przyrodniczy Gminy Chełm, podkreślenie walorów Gminy),
 • Zadanie 2: Opieka nad dziedzictwem kulturowym gminy.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • zachowanie i wspieranie rewitalizacji zabytkowych obiektów (cmentarze, kościoły, wieża w Stołpiu i  inne ),
 • wspieranie inwestycji umożliwiających wykorzystywanie obiektów historycznych, zabytkowych na cele turystyczne.
 • Zadanie 3: Utworzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • kontynuacje imprez o charakterze lokalnym – dożynki, festyny, inne,
 • wykreowanie imprezy o zasięgu ponadlokalnym,
 • stworzenie i rozpowszechnianie kalendarium imprez cyklicznych w Gminie,
 • utworzenie oddzielnej podstrony internetowej na stronie Gminy Chełm www.gmina.chelm.pl , na której zamieszczane będę aktualne informacje dla turystów.

Cel operacyjny 4: podnoszenie wartości kultury

 

 • Zadanie 1: Wsparcie infrastruktury kulturalnej.
  Zadanie będzie  realizowane poprzez bieżące remonty oraz doposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne placówek kulturowych w gminie: Ośrodka Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach oraz bibliotek – Biblioteki Publicznej Gminy Chełm w Okszowie  i jej filii w Nowosiółkach Kolonii, Srebrzyszczu, Stawie, Strupinie Dużym.
 • Zadanie 2: Rozrywki kulturalne.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • organizację i wspieranie imprez publicznych (festyny, koncerty, wystawy, warsztaty),
 • organizowanie spotkań z artystami,
 • wspieranie młodych talentów,
 • wydawnictwo folderów i map  z krajobrazem kulturowym Gminy Chełm.
 • Zadanie 3: Świetlice wiejskie.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • budowę świetlic
 • bieżące remonty i doposażenie w sprzęt dydaktyczny i komputerowy świetlic już działających,
 • organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.


IV  Dobre rządzenie i współpraca międzyregionalna i międzynarodowa poprzez wdrażanie polityki rozwoju

wzmocnienie współpracy ponadregionalnej i ponadnarodowej oraz podniesienie jakości pracy administracji publicznej

Cel operacyjny 1: nawiązanie współpracy międzyregionalnej

 • Zadanie 1: Udział we wspólnych programach rozwojowych.
  Zadanie będzie realizowane poprzez angażowanie się władz lokalnych w inicjatywy w które zaangażowane są inne gminy a które dążą do tego samego celu – rozwoju ojczyzny lokalnej  (PROW 2007 – 2013 LEADER).
 • Zadanie 2: Organizacja wspólnych inicjatyw.
  Zadanie będzie realizowane poprzez włączanie się władz gminy i społeczności lokalnej w imprezy o charakterze międzygminnym.

Cel operacyjny 2: współpraca międzynarodowa

 

 • Zadanie 1: Współpraca transgraniczna.
  Zadanie będzie realizowane poprzez rozwiązywanie wspólnych problemów o charakterze transgranicznym z partnerami wschodnimi – Ukrainą i Białorusią. 
  Wykonywane zadania będą miały charakter gospodarczy jak również kulturalno – społeczny oraz przyrodniczy.

Cel operacyjny 3: podniesienie zdolności administracyjnej do wdrażania polityki rozwoju

 • Zadanie 1: Rozwój potencjału administracyjnego.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych,
 • Zadanie 2: Rozwój informatyzacji i usług on-line w Urzędzie i jednostkach podległych.
 • Zadanie 3: Zwiększenie stopnia spójności dokumentów planistycznych w celu lepszego wdrażania polityki rozwoju.
  Zadanie będzie realizowane poprzez odpowiednio spójne wypracowanie, uaktualnienie dokumentów planistycznych m.in.: Planu Rozwoju Lokalnego, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi , inne.
 • Zadanie 4: Angażowanie się w rozwiązywanie problemów ponadlokalnych.
  Zadanie będzie opierało się na rozwiązywaniu problemów i rozwoju Ziemi Chełmskiej zwłaszcza przy współpracy z Miastem Chełm i Powiatem Chełmskim.
 • Zadanie 5: Sięganie po środki pomocowe z Unii Europejskiej .