Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Inwestycje współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 1. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego  w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów
  na biomasę”.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
  Oś Priorytetowa IV
  Działanie 4.1. Wsparcie Wykorzystania OZE
  Okres realizacji 2016-2018

  2.„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm”
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
  Oś Priorytetowa IV
  Działanie 4.1. Wsparcie Wykorzystania OZE
  Okres realizacji 2016-2018

 3.„Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację świetlicy w Zagrodzie.”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
Działanie - Dziedzictwo kulturowe i naturalne
Okres realizacji 2018
link do strony projektu 
strona projektu

4. ,,Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Chełm’’

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna

Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

Okres realizacji: 2019- 2021