Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Gmina Chełm informuje o zakończeniu II etapu operacji pn.: "Rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Chełm poprzez rozbudowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych"

II etap obejmował budowę 129 przydomowych oczyszczalnie ścieków u mieszkańców Gminy Chełm oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Srebrzyszcze

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

PROW 2014-2020 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Gmina Chełm informuje o zakończeniu I etapu operacji pn.: "Rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Chełm poprzez rozbudowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych", obejmujący budowę 680 metrów wodociągu w miejscowości Pokrówka operacja przyczyniła się do rozwoju infrastruktury technicznej wsi, wpłynęła na podwyższenie standardu życia mieszkańców, co przełożyło się bezpośrednio na rozwój lokalny, wpisując się  w cele PROW na lata 2014-2020.

Cały projekt ma celu poprawę funkcjonowania gospodarki kanalizacyjnej dzięki modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód na terenie gminy poprzez budowę 129 przydomowych oczyszczalni ścieków,

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie zrealizowano na podstaie umowy o dofinansowanie Nr 00009-65150-UM0300121/16 zawartej w dniu 19 lipca 2017 roku. 

Koszt całkowity 2 644 282,13 zł. Kwota dofinansowania 1 349 819,00 zł.


W ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Chełm informuje o zakończeniu projektu pn. ,,Remont przydrożnych kapliczek w miejscowości Rudka na terenie Gminy Chełm”, w ramach którego zostały wyremontowane dwie kapliczki w miejscowości RUDKA na terenie Gminy Chełm

KAPLICZKA: Z figurą św. Jana Nepomucen.

 

KAPLICZKA: Pięcioelementowa wykonana z czerwonej cegły palonej,  pomalowanej na kolor czerwony, we wnękach znajdują się dwa obrazy Matki Boskiej.

              


 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4. Leader, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty).         

Tytuł projektu: ,,Promocja walorów turystycznych Gminy Chełm”.          

 

DZIAŁANIE 7.2

PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH

OBJĘTEGO PROW NA LATA 2014-2020

1. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818L w miejscowości Staw wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego".

Celem zadania jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku 3,426 km. Zwiększona zostanie dostępność do obszaru atrakcyjnego turystycznie oraz do obszaru produkcji rolniczej.

 

2. "Przebudowa drogi gminnej Nr 104648L w miescowości Depułtycze Królewskie – Rożdżałów".

Celem zadania jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku 3, 877 km. Zwiększona zostanie dostępność do obszaru atrakcyjnego turystycznie oraz do obszaru produkcji rolniczej.

 

3. "Przebudowa drogi gminnej Nr 104650L w miejscowości Depułtycze Królewskie Kolonia, Depułtycze Stare i Depułtycze Nowe".

Celem zadania jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku 4.235 km. Zwiększona zostanie dostępność do obszaru atrakcyjnego turystycznie oraz do obszaru produkcji rolniczej.

 

                                                                                                            

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

poddziałanie 19.2

Operacja pn: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 105043L wraz z budową chodnika w miejscowości Strupin Mały” 

mająca na celu przebudowę publicznej drogi gminnej o długości 2 127,73 m umożliwiającej połączenie obiektów użyteczności publicznej z siecią dróg publicznych oraz skracającą czas dojazdu do obiektów publicznych grupie defaworyzowanych mieszkańców gminy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.