Karta Dużej Rodziny

https://empatia.mpips.gov.pl/OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Chełm   z dnia 13.06.2014

 Informujemy, że w dniu 27 maja Rada Ministrów przyjęła Uchwałę Nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz wydała rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Ustawa z 5 grudnia 2014 roku, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku określa, że celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci. W ramach programu zostanie wprowadzona Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. W praktyce rodzinom będą przysługiwały zniżki na wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych.

 Do programu będą mogły przystąpić także instytucje niepodległe ministrom np. przedsiębiorstwa prywatne (sklepy, restauracje, hotele), firmy komercyjne, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego proponując rodzinom zniżki i rabaty na swoje produktyZ programu będą mogli korzystać członkowie rodzin w których jest troje i więcej dzieci. Rodzice będą otrzymywali Kartę Dużej Rodziny na czas nieokreślony (bezterminowo),   a dzieci: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki; bez ograniczeń wiekowych, gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ( na czas jego ważności ). Karta Dużej Rodziny będzie wydawana bezpłatnie. Będą umieszczone na niej m.in. następujące dane: imię i nazwisko, numer Pesel, termin ważności, numer karty, logo programu.

Dokumenty niezbędne do wydania Karty Dużej Rodziny:

- wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (do pobrania na stronie www.gminachelm.pl lub w Biurze Promocji Gminy Chełm w Urzędzie Gminy)

- w przypadku rodziców – dokumenty potwierdzające tożsamość oraz akt małżeństwa

- oświadczenie o władzy rodzicielskiej

- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

- w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce

- w przypadku dzieci legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Wzór wniosku dostępny jest w Biurze Promocji Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełm pod adresem www.gmina.chelm.pl / zakładka Karta Dużej Rodziny wraz z aktualnym wykazem instytucji z przysługującymi uprawnieniami oraz na stronie www.rodzina.gov.pl .Składając wniosek trzeba będzie okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. 

 

Pliki do pobrania

Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku o KDR

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

Co oferuje Karta Dużej Rodziny? Wyszykiwanie partnerów