Ogłoszenie o przetargach

OGŁOSZENIE  O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH                                             
WÓJT GMINY CHEŁM działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U z 2004r., Nr 207,  poz. 2108 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza :pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanej stanowiących własność Gminy Chełm, położonych w obrębach : KRZYWICE, OKSZÓW-KOLONIA, ROŻDŻAŁÓW I SREBRZYSZCZE

KRZYWICE 
-    Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie KRZYWICE oznaczona nr działki 113 o pow. 0,13 ha, dla której Sąd Rejonowy  w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00038700/4.

-    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09. 2004 r. działka oznaczona nr ewid. 113 położona w obrębie  Krzywice wchodzi w pasie około 85 m od drogi o symb. Z- 06255 0835L w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej   z dopuszczeniem jednorodzinnej, natomiast pozostały teren działki to teren  upraw rolnych.

-    Nieruchomość ma kształt regularny, położona przy szosie. Nieruchomość sama nie może stanowić działki budowlanej, ponieważ jest wąska. Ponadto przez nieruchomość   przebiega nitka wodociągu w znacznej odległości od szosy, co utrudnia usytuowanie  budynku.

-    Nieruchomość nie jest obciążona długami, ani innymi ograniczeniami i nie ma  przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

-    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  8.498,00 zł netto.

-    Wadium należy wpłacić w kwocie 1.000,00 zł./tysiąc złotych/.

-    Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

-   Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy   przetargu.

OKSZÓW- KOLONIA

-    Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana, położona w obrębie  Okszów-Kolonia oznaczona nr działki 322/9 o pow. 1,0761 ha, dla której Sąd  Rejonowy  w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW 38639.

-    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy  Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/68/2011 z dnia 30. 08. 2011 r . ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 162, poz. 2584 z dnia 25. 10. 2011 roku działka nr 322/9 położona w obrębie Okszów-Kolonia wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem ; U –tereny zabudowy usługowej

1)  - U pow.0,30 ha- tereny zabudowy usługowej (możliwość usług uciążliwych),

2) - 2RZ,P – pow. 0,33 ha, tereny rolnicze-zieleń nie urządzona, składy;  dopuszcza się składowanie materiałów nie powodujących pogorszenia warunków sanitarnych obszaru z zakazem stałego utwardzania powierzchni składowania,

3)   - 3RZ – pow. 0,44 ha- tereny rolnicze-zieleń nie urządzona : nie ustalony ostatecznie przebieg drogi ekspresowej S12 może spowodować korektę położenia pasa drogowego i zmianę przeznaczenia części północnej obszaru.

4)   - 4KD –pow. 0,18 ha – teren drogi publicznej, szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m, szerokość jezdni 5,0 m, minimalna linia zabudowy 8,0 m od krawędzi jezdni.

Podane powierzchnie terenów są orientacyjne.

-    Kształt nieruchomości regularny, teren płaski. Nieruchomość położona od szosy Chełm-Okszów ok. 100 m. Dojazd utwardzoną drogą płytami betonowymi. Nieruchomość jest zabudowana budynkami i urządzeniami po byłej oczyszczalni ścieków. Na powierzchni 1 631 m2 nieruchomość jest utwardzona płytami betonowymi. Nieruchomość jest zakrzaczona i zachwaszczona.

-    Nieruchomość nie jest obciążona długami, ani innymi ograniczeniami i nie ma  przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

-    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  99.224,00 zł netto.

-    Wadium należy wpłacić w kwocie  10.000,00 zł. /dziesięć tysięcy złotych/.

-    Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

-   Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy   przetargu.  

ROŻDZAŁÓW

-    Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Rożdżałów  oznaczona nr działki  724 o pow. 0,03 ha, dla której Sąd  Rejonowy  w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00038099/7.

-    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy   Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09. 2004 r. działka oznaczona nr ewid. 724 położona w obrębie Rożdżałów  wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku  planu symbolem E.RM – teren zabudowy mieszkaniowejzagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej i przylega do drogi  o symbolu Z-06263 0840L.       

-    Nieruchomość ma kształt nieregularny – trójkąt, położona przy szosie, teren płaski.Nieruchomość sama nie może stanowić działki budowlanej.

-    Nieruchomość nie jest obciążona długami, ani innymi ograniczeniami i nie ma  przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

-    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.043,00 zł.netto

-    Wadium należy wpłacić w kwocie  110,00 zł.

-    Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

SREBRZYSZCZE

-   Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Srebrzyszcze oznaczona nr działki  138 o pow. 0,20 ha, dla której Sąd Rejonowy   w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00037557/9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy  Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09. 2004 r. działka oznaczona nr ewid. 138 położona w obrębie  Srebrzyscze wchodzi  w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem C.RM – leży w terenach upraw rolnych i graniczy z drogą o sym. Z –(06208) 0828L.   

-    Nieruchomość ma kształt regularny. Położona przy szosie na skraju wsi. W przyszłości nieruchomość będzie miała przeznaczenie pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej.

-    Nieruchomość nie jest obciążona długami, ani innymi ograniczeniami i nie ma   przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

-    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  41.010,00 zł.

-    Wadium należy wpłacić w kwocie  4.200,00 zł.

-    Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

-    Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy   przetargu.  

 PRZETARGI  ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 03 WRZEŚNIA 2013 ROKU O GODZINIE  10oo W SALI NARAD URZĘDU GMINY CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18

-  W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując  nr działki, miejsce jej położenia , jej powierzchnię w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 , Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce Nr rachunku :                    04 8187 0004 2004 0050  0337 0008, z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężnie znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 23 sierpnia 2013 roku,  co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie lub w kasie Urzędu Gminy Chełm w terminie do dnia 23 sierpnia  2013 r. do godz. 1200.

-  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej- przed otwarciem przetargu – dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego) stosownego upoważnienia i aktualnego  wypisu z krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy to osoby prawnej) oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom   przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem   trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą   o ustalone  postąpienie od ceny wywoławczej.

-  Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

-  Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej ponosi  nabywca.

-  Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko  na koszt nabywcy.

-  Miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej wskazuje sprzedający.

-  Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 (pokój nr 14) lub pod numerem telefonu (82) 563 65 53 w godzinach od 800 – 1500. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu, prasie, u Sołtysa oraz na stronach internetowych urzędu www.gmina.chelm.pl , na okres od 29 lipca 2013 roku do dnia 03 września 2013 roku.

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw