Ogłoszenie Wójta Gminy Chełm

Na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt .1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku poz. 1990  z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku  o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 roku poz. 1655 z późn. zmianami)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej  wynoszącej udział 4/6 części w działce oznaczonej nr 4/10 o powierzchni ogólnej 1,63 ha położonej  w obrębie Wojniaki przeznaczonej do zbycia w formie sprzedaży na rzecz współwłaściciela.

 

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powie-

rzchnia

w ha.

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

nieruchomości

w złotych

netto

1.

LU1C/00050136/9

4/10

1,63 ha

W tym udział :4/6 części.

RIIIa-0,02

RIIIb-1,12

RIVa-0,49

Kształt nieruchomości

regularny, dojazd dobry.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy  Nr XX/120/2004 z dnia 13-07-2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia  10-09-2004 r- działki nr ewid. 4/10 położona w obrębie Wojniaki wchodzi w pasie ok. 100 m od dogi o symb. L-(020) 4658 L w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem

E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, natomiast

pozostały teren działki               to teren upraw rolnych             

i przebieg energii elektrycznej.

Gmina nie posiada

Gminnego Programu Rewitalizacji.

1.Część    

   budowlana :

  17.378,00 zł plus

   podatek VAT

   obowiązujący

   w dniu spisania

   protokołu                                       

   uzgodnień.

2.Część rolna :

   17.857,00  zł

    zwolniona

    z podatku VAT.

35.235,00 zł netto

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 pokój nr  29  II piętro lub pod telefonem (082) 575 02 34 w godzinach pracy urzędu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 02 sierpnia 2021 roku             do dnia 23 sierpnia 2021 roku poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń  w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, na stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu podano  w prasie lokalnej.

Uwaga!

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych

    przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa   

    w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia

    wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej

     nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie

     przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia

     wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie zbycie nieruchomości nastąpi na rzecz współwłaściciela nieruchomości w trybie i na zasadach ww.  ustawy, a także w oparciu o ustawę

z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pokrówka, dnia  02 sierpnia  2021 roku                                                    Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                   Lucjan Piotrowski

                                                                                                                  ZASTĘPCA WÓJTA

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw