eNależności - możliwość wpłat online za podatki i odpady

Urząd Gminy Chełm informuje mieszkańców Gminy Chełm i płatników podatków w naszej gminie, że udostępnił możliwość weryfikacji należności, zaległości i opłat on-line z tytułu podatku od nieruchomości i gruntów oraz opłat za wywóz odpadów komunalnych poprzez system eNależności Urzędu Gminy Chełm. Do realizacji tego zadania służy portal znajdujący się pod adresem: https://enaleznosci.gminachelm.pl/

By móc skorzystać z tego narzędzia musimy mieć dostęp do jednego ze środków identyfikacji elektronicznej:

 • bezpłatny profil zaufany,
 • profil kwalifikowany
 • e-dowód (czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną - opcja dowodu osobistego dostępna od marca 2019 roku w tym przypadku powinniśmy mieć dostęp do czytnika, który odczyta nam dostęp do warstwy elektronicznej dowodu osobistego).

Jeśli posiadamy jedno z powyższych narzędzi identyfikacji elektronicznej to poprzez stronę https://enaleznosci.gminachelm.pl/  możemy zarejestrować się w systemie eNależności Urzędu Gminy Chełm, a następnie wyświetlić nasze zobowiązania wobec Urzędu Gminy Chełm z tytułu opłat z tytułu podatku od nieruchomości i gruntów, opłat za wywóz odpadów komunalnych. Po wybraniu określonego zobowiązania możemy dokonać wpłaty poprzez bankowość elektroniczną.

Pomocą dla użytkowników strony będą film i instrukcja autorstwa firmy Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o.o. z Rzeszowa czyli twórców oprogramowania, które znajdują na głównej stronie portalu czyli: https://enaleznosci.gminachelm.pl/

System eNależności Urzędu Gminy Chełm powstał w efekcie realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. Od 21 lipca 2016 r., na podstawie uchwał Rady Gminy Chełm, WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Chełm w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 WIĘCEJ
 • 1

 logo chełmskiepir info

 

 

  


  

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw

 

 

 Hotspoty w Gminie Chełm