Ogłoszenie Wójta Gminy Chełm

INFORMACJA O WYNIKU  PIERWSZEGO  PRZETARGU  USTNEGO OGRANICZONEGO NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE STRUPIN DUŻY

 

Zgodnie z §  12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2014 roku poz. 1490 z póź. zmianami) – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszego przetargu ustnego ograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 czerwca 2021 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 9oo na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej  w obrębie Strupin Duży oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 811/1  o powierzchni 0,04ha, objętej księgą wieczystą Nr KW LU1C/00039099/4  prowadzoną przez  Sąd  Rejonowy w Chełmie.

Pobierz treść