Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy Chełm

Zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Chełm VII kadencji, która odbędzie się 28 grudnia 2017 roku o godz. 900 w świetlicy w Żółtańcach.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wystąpienie Wójta Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na rok 2017;

2) zmian wieloletniej prognozy finansowej;

3) uchwały budżetowej na rok 2018;

4) wieloletniej prognozy finansowej;

5) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą Biuro Obsługi Szkół Gminy Chełm i nadania jej statutu;

6) zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm;

7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

8) ustalenia wysokości dopłat do taryfy dla odbiorców usług kanalizacyjnych;

9) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów plebanii rzymskokatolickiej i cmentarza w miejscowości Nowe Depułtycze;

10) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej i sportu w miejscowości Srebrzyszcze;

11) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Zawadówka i Żółtańce;

12) wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełm na lata 2018 – 2022;

13) nadania nazwy ulicy w miejscowości Okszów - Kolonia;

14) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Okszów - Kolonia);

15) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Rudka).

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Chełm w roku szkolnym 2016/2017.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Podstawa prawna urlopowania:Art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia  8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).