Pierwszy przetarg ustny na zbycie nieruchomości - Strupin Duży

OGŁOSZENIE  O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM  OGRANICZONYM W OBRĘBIE STRUPIN DUŻY                                              

WÓJT GMINY CHEŁM działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2  i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz.1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2014 r.,  poz. 1490 z póź. zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza : pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Chełm, położonej  w obrębie  Strupin Duży.

-  Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana, położona w obrębie Strupin Duży, oznaczona nr działki  811/1  o powierzchni 0,04 ha w tym: Bi-0,04, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  Księgę Wieczystą   Nr KW LU1C/00039099/4.

-  Nieruchomość zabudowana. Kształt nieruchomości nieregularny. Położona jest na łuku drogi powiatowej. Brak możliwości wjazdu na działkę z drogi powiatowej. Na www. nieruchomości jest murowany budynek byłej świetlicy wiejskiej o pow. użytkowej   97,50 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachą. Elewacja zniszczona. Budynek jest  dobudowany do budynku sklepu. Stan techniczny przeciętny. Ponadto na  nieruchomości jest murowany garaż o powierzchni użytkowej 22,30 m2, ściany garażu   z białej cegły i pustaków, elewacji brak. Dach dwuspadowy pokryty blachą. Budynek jest dobudowany do budynku świetlicy.

-  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13-07-2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10-09-2004. Działka o nr ewid. 811/1 położona w obrębie Strupin Duży wchodzi od drogi o symb. L-(030)5050L –  droga gminna  i od z drogi o symb. Z-06257 Z-0839L droga powiatowa relacji Chełm-Wojsławice -Grabowiec – zbiorcza w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem D.39U-teren usług, preferowane usługi komercyjne istniejące do zachowania, obowiązuje § 6 ustaleń ogólnych i w części od drogi Z-06257 Z-0839L w teren oznaczony symb. D.MR-teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem  jednorodzinnej.

-  Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

- Nieruchomość nie jest obciążona długami, ani innymi ograniczeniami i nie ma   przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

- Cena wywoławcza nieruchomości 86.104,00 zł.(słownie : osiemdziesiąt sześć  tysięcy sto cztery złote zero groszy).

- Wadium należy wpłacić w kwocie 8.700,00  zł. (Słownie: osiem tysięcy siedemset  złotych zero groszy).

-  W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie właściciele sąsiadujący z działką  811/1  tj. właściciele działek : 811/2 i 812 pragnący nabyć nieruchomość na powiększenie   swoich nieruchomości, gdyż nieruchomość znajduje się na łuku drogi i nie ma  możliwości jej zagospodarowania jako odrębnej nieruchomości.

-  Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy   przetargu.  

 PRZETARG  ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 CZERWCA  2021  ROKU O GODZINIE   9oo  W SALI NARAD URZĘDU GMINY CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując  nr działki, miejsce jej położenia  w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm , Pokrówka, ul. Gminna 18 , Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce Nr rachunku :     04 8187 0004 2004 0050  0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężnie znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 17 czerwca 2021 roku,  co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie .

- Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie podana w Biuletynie  Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Chełm w dniu   21 czerwca 2021 roku.             

-  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej- przed otwarciem przetargu  dokumentu tożsamości ( dotyczy to osoby fizycznej lub jej  pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu   notarialnego) stosownego upoważnienia i aktualnego wypisu z krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy to osoby prawnej) oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet  ceny nabycia działki w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy   notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą   o ustalone  postąpienie od ceny wywoławczej.

-  Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

-  Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej ponosi    nabywca.  

-  Wyznaczenie granic działki w zakresie i na koszt nabywcy.

-  Termin zawarcia umowy notarialnej wskazuje sprzedający.

-  Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiści w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 (pokój nr 29) lub pod numerem telefonu (082) 575 02 34 w godzinach od 800 – 1500. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, przesłano do Sołtysa celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości,   umieszczono na stronie internetowej www.gminachelm.pl  i stronie BIP na okres   od 17 maja 2021 roku do dnia 24 czerwca 2021 roku, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podano w prasie lokalnej.

Pokrówka, dnia 17 maja 2021 roku                                      Z up. Wójta Gminy

                                                                                              Lucjan Piotrowski

                                                                                             ZASTĘPCA WÓJTA