Ogłoszenie Wójta Gminy Chełm

OGŁOSZENIE  O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W OBRĘBIE ROŻDŻAŁÓW

Na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U .z 2014 r. poz.1490 z późn. zm.) – WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Rożdżałów :

 

L.p

 Oznaczenie

wg.KW

Nr działki

Powie-

rzchnia

w ha.

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

wywoławcza

nieruchomości

Kwota wadium

w złotych

1

LU1C/00038099/7

Rożdżałów

190

0,12

w tym:

RIIIa-0,12

Kształt  nieruchomości  jest regularny. Położenie jest dobre. Graniczy z szosą. Przy granicy działki są zabudowania sąsiada co uwzględniono przy szacowaniu działki.  Przyszły nabywa powinien rozważyć nabycie działki również sąsiedniej.

 

 

Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenu gminy Chełm-zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r – działka nr 190 położona w obrębie Rożdżałów   wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem  E.MR -teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, przylega do drogi   o symb. Z-06263 0840L.

14.374,00 zł.

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

1.500,00

2

LU1C/00038099/7

Rożdżałów

191

0,13

w tym:

RIIIa-0,13

Kształt nieruchomości jest regularny. Położenie nieruchomości dobre, przylega do szosy.

Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenu gminy Chełm-zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r – działka nr 191 położona w obrębie Rożdżałów   wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem  E.MR -teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, przylega do drogi   o symb. Z-06263 0840L.

17.241,00 zł.

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

1.800,00

3

LU1C/00038099/7

Rożdżałów

687

0,13

w tym:

RIIIa-0,13

Kształt nieruchomości jest regularny. Położenie  nieruchomości dobre, przylega do szosy

Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenu gminy Chełm-zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r – działka nr 687 położona w obrębie Rożdżałów   wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem  E.MR -teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, przylega do drogi   o symb.Z-06263 0840L.

17.241,00 zł.

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

1.800,00

4

LU1C/00066740/1

Rożdżałów

689

0,16

w tym:

RIIIa-0,16

Kształt nieruchomości jest regularny. Położenie nieruchomości dobre, przylega do szosy

Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenu gminy Chełm-zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r – działka nr 689 położona    w obrębie Rożdżałów   wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem  E.MR -teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, przylega do drogi   o symb.  Z-06263 0840L.

23.162,00 zł.

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.400,00

5

LU1C/00038099/7

Rożdżałów

736

0,13

w tym:

RIIIa-0,16

Kształt nieruchomości jest regularny. Położenie  nieruchomości dobre, przylega do szosy

Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenu gminy Chełm-zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r – działka nr 736 położona w obrębie Rożdżałów   wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem  E.MR -teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, przylega do drogi   o symb. Z-06263 0840L.

17.241,00 zł.

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek

1.800,00

6

LU1C/00038099/7

Rożdżałów

741

0,21

w tym:

RIIIa-0,21

Kształt nieruchomości jest regularny. Położenie nieruchomości -skraj wsi, dojazd dobry.

 

Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenu gminy Chełm-zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r – działka  nr 741 położona w obrębie Rożdżałów   wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem  E.MR -teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, przylega do drogi  o symb. Z-06263 0840L, graniczy jeszcze z drogą o symb. D-8.

30.322,00 zł.

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

3.100,00

 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

Nieruchomości nie są obciążone długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 22 KWIETNIA 2021  ROKU O GODZINIE  900  W SALI POSIEDZEŃ  URZĘDU GMINY CHEŁM POKRÓWKA, UL GMINNA 18.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr  działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm,  Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr  rachunku :  04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki  pieniężne  znalazły się  na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 13 kwietnia 2021 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana  w terminie.

Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winno być wniesione przez oboje małżonków na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu pełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw, aktualnego wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu notarialnego sprzedaży, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Sprzedaż działek następuje wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków, gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice  jakie  mogą wyniknąć w wyniku  jakichkolwiek prac geodezyjno-kartograficznych  prowadzonych w przyszłości w tym terenie.

Wznowienie lub okazanie działek na koszt nabywcy i we własnym zakresie. Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający.

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29 lub pod telefonem (082) 563 65 53 wew. 234 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie BIP, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podano w prasie lokalnej od dnia 15 marca 2021 roku do dnia  22 kwietnia 2021 roku.

Pokrówka, dnia 15 marca 2021 roku

                                                                                                                                                                                                     Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                                                      Lucjan Piotrowski

                                                                                                                                                                                                     ZASTĘPCA  WÓJTA