eNależności - możliwość wpłat online za podatki i odpady

Urząd Gminy Chełm informuje mieszkańców Gminy Chełm i płatników podatków w naszej gminie, że udostępnił możliwość weryfikacji należności, zaległości i opłat on-line z tytułu podatku od nieruchomości i gruntów oraz opłat za wywóz odpadów komunalnych poprzez system eNależności Urzędu Gminy Chełm. Do realizacji tego zadania służy portal znajdujący się pod adresem: https://enaleznosci.gminachelm.pl/

By móc skorzystać z tego narzędzia musimy mieć dostęp do jednego ze środków identyfikacji elektronicznej:

  • bezpłatny profil zaufany,
  • profil kwalifikowany
  • e-dowód (czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną - opcja dowodu osobistego dostępna od marca 2019 roku w tym przypadku powinniśmy mieć dostęp do czytnika, który odczyta nam dostęp do warstwy elektronicznej dowodu osobistego).

Jeśli posiadamy jedno z powyższych narzędzi identyfikacji elektronicznej to poprzez stronę https://enaleznosci.gminachelm.pl/  możemy zarejestrować się w systemie eNależności Urzędu Gminy Chełm, a następnie wyświetlić nasze zobowiązania wobec Urzędu Gminy Chełm z tytułu opłat z tytułu podatku od nieruchomości i gruntów, opłat za wywóz odpadów komunalnych. Po wybraniu określonego zobowiązania możemy dokonać wpłaty poprzez bankowość elektroniczną.

Pomocą dla użytkowników strony będą film i instrukcja autorstwa firmy Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o.o. z Rzeszowa czyli twórców oprogramowania, które znajdują na głównej stronie portalu czyli: https://enaleznosci.gminachelm.pl/

System eNależności Urzędu Gminy Chełm powstał w efekcie realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie