Wniosek o udzielenie pomocy de minimis dla przedsiębiorców w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - Fp_013

Urząd Gminy Chełm

Referat Podatków i Opłat

Fp-013

 

Udzielanie pomocy de minimis dla przedsiębiorców w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (tj. odroczenie lub rozkładanie na raty płatności podatku, odraczanie lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umarzanie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę)


Wymagane wnioski

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Wymagane załączniki

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - Fp_013_01 pobierz
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (wzór określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) - Fp_013_02 pobierz, instrukcja wypełnienia Fp_013_03 pobierz
 • sprawozdanie finansowe , bilans, rachunek zysków i strat, 
 • inne na żądanie organu podatkowego w trakcie postępowania.

Dokumenty do wglądu

Brak

Sposób i miejsce składania dokumentów

 1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Sekretariat – Dziennik Podawczy

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Wydział Podatków i Opłat

tel: 82 575 02 31

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane opłaty

Brak

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

 • osobiście: 
  Urząd Gminy Chełm 
  Wydział Podatków i Opłat 
  ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka
 • korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty, listownie do Wnioskodawcy.

Termin załatwienia sprawy

w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Podstawa prawna

 • Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.