Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - ROC-007

Urząd Gminy Chełm

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Obrony Cywilnej

ROC-007


Wymagane wnioski


ROC-007-01 – wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Lista wniosków


ROC-007-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- Oświadczenie inwestora na rzecz którego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o wyrażeniu zgody do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu;

- Oświadczenie wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejsce dotychczasowego inwestora, o przyjęciu warunków zawartych w tej decyzji;

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, a w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Sekretariat – Dziennik Podawczy

 

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

 

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

tel: 82 569 70 15

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane opłaty


- 105,00 zł- opłata za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- 17,00 zł- opłata tylko w przypadku pełnomocnictwa


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście

Urząd Gminy Chełm

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

- korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


Do jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. 


Tryb odwoławczy


Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełm, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Informacje dodatkowe


Brak


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257).