Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości powierzchni (nie)posiadanego gospodarstwa rolnego, powierzchni posiadanych użytków rolnych - Fp-002

Urząd Gminy Chełm

Referat Podatków i Opłat

Fp-002


Wymagane wnioski


Fp-002-01 – poprawnie wypełniony wniosek wydania zaświadczenia o niezaleganiu/w podatkach lub stwierdzające stan zaległości/powierzchni (nie)posiadanego gospodarstwa rolnego/powierzchni posiadanych użytków rolnych


Lista wniosków


Fp-002-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


Dowód uiszczenia opłaty skarbowej


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Sekretariat – Dziennik Podawczy


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

 

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Podatków i Opłat

Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

tel: 82 567 44 12

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane opłaty


Opłata skarbowa w kwocie 21,00 zł.

(zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek Urzędu Gminy Chełm: Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Oddział Pokrówka Nr 96 8187 0004 2004 0050 0337 0001).

W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście

Urząd Gminy Chełm

Referat Podatków i Opłat

Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

- korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty, listownie do Wnioskodawcy.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


Do 7 dni


Tryb odwoławczy


Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm - za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia stronie.

Do terminu przysługującego na zażalenie nie wlicza się dnia otrzymania zaświadczenia.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia zażalenia w urzędzie, a jeżeli zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania (stempla pocztowego).


Informacje dodatkowe


Zwolnienie z opłaty skarbowej dla osób które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2016, poz. 1827 z póź. zm.).

 

1. Nie podlega opłacie skarbowej:

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia w sprawach:

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

d) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

e) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

f) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).

2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.


Podstawa prawna


- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z póź. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. 2015 r., poz. 2355.)