Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - OrSO-007

Urząd Gminy Chełm

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

OrSO-007


Wymagane wnioski


- OrSO-007-01 – formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej


Lista wniosków


OrSO-007-01   (kliknij by pobrać formularz)


Wymagane załączniki


Pełnomocnictwo w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.

 


Dokumenty do wglądu


Dowód osobisty lub paszport (cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu lub dokument podróży).


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika:

Urząd Gminy Chełm

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
Stanowisko ds. Ewidencji ludności, dowodów osobistych
ul. Gminna 18, Pokój nr 22
22-100 Pokrówka

Godziny przyjęć interesantów:


poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.


 

2. Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Gminy Chełm, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wymaganymi załącznikami.

UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

tel: 82 564 55 54

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Brak


Termin złożenia


Najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.


Termin załatwienia sprawy


Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.


Tryb odwoławczy


Brak


Informacje dodatkowe


Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej należy dokonać w związku z wyjazdem z kraju na pobyt stały lub czasowy trwający dłużej niż 6 miesięcy.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Formularz meldunkowy może być sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę.


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 657),

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r. poz. 1525 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 570),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 1852),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 1290).