Wniosek o wydanie dowodu osobistego - OrSO-001

Urząd Gminy Chełm

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

OrSO-001

 


Wymagane wnioski


OrSO-001-01 - wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej (wniosek należy wydrukować dwustronnie, istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu) lub przesłany w formie dokumentu elektronicznego - ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Lista wniosków


OrSO-001-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)

link do wniosku na ePUAP

link do wniosku na ePUAP (dla dziecka lub podopiecznego)


Wymagane załączniki


- kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

- fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy,

- fotografia dołączona do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,

- do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię
o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania,

- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności,

- osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej,

- do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

- jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego,

- w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami


Dokumenty do wglądu

- dokument tożsamości wnioskodawcy oraz osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego,

- w uzasadnionych przypadkach w celu wyjaśnienia niezgodności organ gminy może żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.


Sposób i miejsce składania dokumentów


- osobiście:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu dowolnej gminy,

- wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1. Wniosek można złożyć do Urzędu Gminy Chełm

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
Stanowisko ds. Ewidencji ludności, dowodów osobistych
ul. Gminna 18, Pokój nr 22
22-100 Pokrówka

Godziny przyjęć interesantów:


poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30.

wtorek: od 7.30 do 16.00.

piątek: od 7.30 do 15.00.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

tel: 82 564 55 54
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. Jeżeli złożenie wniosku w ww. trybie okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności osobistego złożenia wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańców.

3. Wniosek można również złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie wniosku o wydanie dowodu osobistego wraz z niezbędnymi załącznikami.

UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- dowód osobisty odbiera wnioskodawca w Urzędzie Gminy w którym wniosek został złożony


Termin złożenia


- osobie małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,

- pełnoletni obywatel zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty,

- osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.


Termin załatwienia sprawy


Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.


Tryb odwoławczy


W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Informacje dodatkowe


- osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty,

- pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty,

- w imieniu osoby niepełnoletniej, która ukończyła 5 roku życia wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny, obecność dziecka jest wymagana,

- wniosek złożony w formie elektronicznej musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

- odmawia się wydania dowodu osobistego w przypadku, gdy fotografia załączona do wniosku (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) nie spełnia wymogów lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów ustawy,

- stwierdza się nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane,

- dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 391),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, t.j.).