Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Chełm VII kadencji

Zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Chełm VII kadencji, która odbędzie się 23 lutego 2018 roku o godz. 900 w świetlicy w Żółtańcach.


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wystąpienie Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Chełm na rok 2018;
2) zmian w budżecie gminy na rok 2018;
3) zmian wieloletniej prognozy finansowej;
4) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840L w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego””;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego”;
6) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na organizację tras pociągów pasażerskich na trasie Chełm – Włodawa;
7) udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie w 2018 roku;
8) przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia;
9) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
10) zarządzania poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
11) utworzenia Klastra Energii Ziemi Chełmskiej;
12) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018;
13) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm, terenów usług i zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Janów;
14) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
15) uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm na rok 2018;
16) uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Chełm na rok 2018;
17) uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Chełm na rok 2018;
18) uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Chełm na rok 2018.
7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Chełm w roku 2017.
8. Raport z realizacji w roku 2017 „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełm na lata 2011 – 2032”.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad.

 
Podstawa prawna urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).