Rys historyczny

Gmina Chełm położona jest na obszarze historycznym Ziemi Chełmskiej. Tereny te już w okresie wczesnego średniowiecza opanował Włodzimierz – książę kijowski. Pod panowaniem książąt ruskich pozostawały one do około 1340 roku. Do Polski na trwałe włączone zostały pod koniec panowania Kazimierza Wielkiego. Na przełomie XV i XVI wieku Ziemia Chełmska podzielona została na dwa powiaty: chełmski i krasnostawski. Podział ten przetrwał do końca dawnej Rzeczpospolitej. W czasach Królestwa Kongresowego (1816 – 1867), powiat chełmski został włączony do obwodu, a później do powiatu krasnostawskiego. W tym też okresie podzielony został na gminy. Pierwszym miejscem lokalizacji obecnej gminy była wieś Krzywiczki. Działalność gminy Krzywiczki notowana jest już w 1827 roku. Świadczą o tym również zapiski z 1877 roku związane z projektem budowy Linii Kolejowej Nadwiślańskiej. Jak wynika z dokumentacji odcinek linii i dworzec miały zajmować część terenów gminy Krzywiczki. W 1909 roku naczelnik powiatu chełmskiego informował gubernatora lubelskiego: „Stacja kolejowa Chełm, znajduje się na terenie gminy Krzywiczki w odległości 2 wiorst od miasta Chełm”. W skład gminy wchodziło 21 wsi. Jej obszar wynosił 29,845 mg, a zamieszkiwało ją 4 196 osób. W roku 1880 w gminie Krzywiczki istniało 9 szkół początkowych, 5 młynów wodnych, 3 wiatraki, 2 browary, smolarnia i cegielnia.

Budynek pod nową siedzibę gminy, zaczęto budować w roku 1938 we wsi Pokrówka. Budowę dokończyli Niemcy w roku 1942. W tym też roku siedzibę gminy przeniesiono do Pokrówki. Nazwa „Gmina Krzywiczki w Pokrówce” istniała do 1954 roku. Po wyzwoleniu, 31 lipca 1944 roku powołano nowy Urząd Gminy i Gminną Radę Narodową. W tym czasie gmina zajmowała obszar 12 009 ha, liczyła 32 gromady – sołectwa i 9122 mieszkańców. W roku 1954 Gminną Radę Narodową Krzywiczki przemianowano na Gromadzką Radę Narodową w Pokrówce. Z dniem 1 stycznia 1973 roku ponownie przywrócono jej nazwę Gminna Rada Narodowa. Gmina Chełm utworzona została 1 stycznia 1973 roku na mocy Uchwały WRN w Lublinie. Po utworzeniu w 1975 roku woj. chełmskiego, weszła w jego skład. Gmina liczyła wówczas 58 wsi zorganizowanych w 42 sołectwa i zajmowała obszar 29,867 ha oraz liczyła 14 667 mieszkańców. W jej skład weszła dawna gmina Pokrówka, część wsi z gmin: Kamień, Nowosiółki, Okszów, Staw i Sielec. W roku 1975 gmina powiększyła się. W jej skład wchodziło 60 wsi. Obszar wzrósł do 31 137 ha, a ludność do 15 512 osób. Funkcję Przewodniczących Rady Gminy (od 1944 roku) pełnili: Stanisław Bochen, Antoni Pręcikowski, Władysław Chrząstowski, Józef Jaroszczuk, Kazimierz Kuśniewski, Stefan Olasek, Henryk Kazański, Piotr Soboń, Czesław Nowosad, Adolf Brudzińsi, Stanisław Madejek, Teresa Wierak Jacek Mielniczuk i Tadeusz Marek Wolszczak. Organem administracyjnym gminy jest Urząd Gminy, którym kieruje wójt. Wójtami od 1944 do 1972 r. byli: Stanisław Bochen, Bronisław Betiuk, Władysław Chrząstowski, Władysław Krzywina. W latach 1973 do 1990 Urzędem gminy kierowali naczelnicy. Funkcję tę sprawowali: Jan Zając, Stanisław Borzemski, Alfons Koska, Adolf Brudziński i Mieczysław Sowa. Od 1990 r. Urzędem Gminy ponownie kierują wójtowie. Funkcję tę sprawowali kolejno Adam Rychliczek i Sławomir Niepogoda. Obecnie Przewodniczącym Rady Gminy jest Artur Kubacki, a Urzędem Gminy Kieruje Wiesław Kociuba. Siedzibą Urzędu Gminy Chełm jest Pokrówka.