Wykaz nieruchomości do zbycia - Zagroda

WÓJT  GMINY  CHEŁM

Na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt .1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku poz. 1990  z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej ( po byłym Ośrodku Zdrowia) oznaczonej nr. 408  o pow. 0,13 ha położonej w obrębie Zagroda do zbycia w formie sprzedaży.

 

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powie-

rzchnia

w ha.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena nieruchomości

w złotych

Zastrzeżenia

i uwagi

1

LU1C/00041697/3

408

0,13 ha.

W tym;

Bi-0,13

Nieruchomość ma kształt regularny. Na nieruchomości jest dwukondygnacyjny budynek murowany (po byłym Ośrodku Zdrowia) wymagający remontu ,garaż drewniany do rozbiórki i murowany budynek gospodarczy do zachowania. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej, ma dostęp do przyłączy sieci infrastruktury technicznej : energetycznej, wodociągowej, gazowej, telefonicznej, również w nie jest wyposażona.  Nieruchomość jest ogrodzona. Ponadto na nieruchomości są urządzenia :szafa telekomunikacyjna, kanalizacja kablowa budowlana jako rurociąg kablowy doziemny, przyłącze energetyczne kablowe służące do budowy węzła dostępowego sieci szerokopasmowej internetu. Powierzchnia zajętej części działki wynosi 5,0m2 i jest na umowie do 31.12.2034 r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XX/120/2004 z dnia 13-07-2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10-09-2004r: działka nr ewid. 408 położona w obrębie Zagroda wchodzi od drogi Z-06233 0834 L. w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.UZ- teren usług nieuciążliwych, usługi zdrowia – do zachowania, nowe realizacje w nawiązaniu do stanu istniejącego, obowiązuje § 6 ustaleń ogólnych.  Z-06233 0834L- droga powiatowa relacji Niedziałowice – Uher-zbiorcza.

142.460,00

 

Przyszły

Nabywca nieruchomości

przyjmie na siebie prawa                i obowiązki wynikające                z zawartej umowy

dzierżawy.

 

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka,  ul. Gminna 18 pokój nr  29  II piętro lub pod telefonem (082) 575 02 34 w godzinach od 8oo  do  15ooNiniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 17 maja 2021 roku do dnia 07 czerwca 2021 roku poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń  w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, na stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu podano  w prasie lokalnej.

Uwaga!

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu  określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia   wywieszenia  wykazu;

2)jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia  wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu. Termin, miejsce, rodzaj i  warunki przetargu zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.    

Pokrówka, dnia 17 maja 2021 roku                                                                                                                    

                                                                                                                                                                Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                 Lucjan Piotrowski 

                                                                                                                                                                ZASTĘPCA WÓJTA