XXX sesja Rady Gminy Chełm - zaproszenie

Zapraszam na XXX sesję  Rady Gminy Chełm VI kadencji, która odbędzie się  26 września 2013 roku o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.  

                Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wystąpienie Wójta Gminy.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

b) zmian w budżecie gminy na rok 2013;

       c) udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm na zadanie „Modernizacja i budowa

                        układu drogowego łączącego drogę wojewódzką Nr 812 z drogą wojewódzką Nr 843 

                        w granicach administracyjnych Miasta Chełm i Gminy Chełm – I etap”;

                   d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu na zadanie „Usprawnienie

                       ponadlokalnej komunikacji na terenie powiatu chełmskiego – Przebudowa dróg

                       powiatowych Nr 1835L i Nr 1840L”;

                  e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasnystaw na zadanie „Poprawa

                       bezpieczeństwa   ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi  

                      gminnej Nr 110001L w miejscowości Białka”;

                  f)  udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbica na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa

                       ruchu drogowego na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę drogi gminnej w

                       miejscowości Ochoża znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką i  

                       drogą powiatową wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”;

                  g)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

                  h)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

7.       Sprawy bieżące.

8.       Zakończenie obrad.