Komisje oraz XXXI Sesja Rady Gminy Chełm

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chełm.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu  25 marca 2021 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chełm.

XXXI sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się 26 marca 2021 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

 

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy na rok 2021;
 • wieloletniej prognozy finansowej;
 • wyodrębnienia w budżecie gminy Chełm na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki;
 • nadania nazwy skwerowi na terenie miejscowości Okszów – Kolonia;
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości(obręb Uher);
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości(obręb Krzywice i Depułtycze Królewskie);
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Pokrówka;
 • opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Chełm poprzez włączenie do Gminy Chełm Sołectwa Jagodne stanowiącego część Gminy Sawin;
 • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Gminy Chełm poprzez włączenie do Gminy Chełm Sołectwa Jagodne stanowiącego cześć Gminy Sawin;
 • zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r;
 • rozpatrzenia petycji wielokrotnej, złożonej w interesie publicznym, o „podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu przywrócenie kursowania do Okszowa (Kozy Gotówki i Srebrzyszcza) autobusów CLA linii nr 11”;
 • „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chełm na 2021 rok”.
 1. Raport z realizacji w roku 2020 „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełm na lata 2011 - 2032”.
 2. Sprawozdanie z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej za rok 2020.
 3. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm za rok 2020.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zakończenie obrad.