Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Zagroda, Rożdżałów-Kolonia, Żółtańce, Koza-Gotówka
i Srebrzyszcze

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Zagroda, Rożdżałów-Kolonia, Żółtańce, Koza-Gotówka i Srebrzyszcze 

 

Projekt uchwały – tekst planu (kliknij, aby pobrać)

Załącznik nr 1 – rysunek planu (kliknij, aby pobrać)

Załącznik nr 2 – rysunek planu (kliknij, aby pobrać)

Załącznik nr 3 – rysunek planu (kliknij, aby pobrać)

Załącznik nr 4 – rysunek planu (kliknij, aby pobrać)

Załącznik nr 5 – rysunek planu (kliknij, aby pobrać)

Załącznik nr 6 – rysunek planu (kliknij, aby pobrać)

Załącznik nr 7 – rysunek planu (kliknij, aby pobrać)

Uzasadnienie do projektu uchwały (kliknij, aby pobrać)

Prognoza oddziaływania na środowisko (kliknij, aby pobrać)

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (kliknij, aby pobrać)