Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kopalin w obrębie Henrysin, gmina Chełm

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kopalin w obrębie Henrysin, gmina Chełm 

 Projekt uchwały – tekst planu (kliknij, aby pobrać)

Załącznik nr 1 – rysunek planu (kliknij, aby pobrać)

Uzasadnienie do projektu uchwały (kliknij, aby pobrać)

Prognoza oddziaływania na środowisko (kliknij, aby pobrać)

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (kliknij, aby pobrać)