Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm dla terenów położonych
w obrębie ewidencyjnym Rudka

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Rudka 

 

Projekt uchwały – tekst planu (kliknij, aby pobrać)

Załącznik nr 1 – rysunek planu (kliknij, aby pobrać)

Uzasadnienie do projektu uchwały (kliknij, aby pobrać)

Prognoza oddziaływania na środowisko (kliknij, aby pobrać)

 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (kliknij, aby pobrać)