Użyczenie na rzecz CBiK

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami)   - Wójt Gminy Chełm  podaje do publicznej wiadomości WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE DO ODDANIA  W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA CZAS NIEOZNACZONY0 NA RZECZ CENTRUM BIBLIOTEK i KULTURY GMINY CHEŁM.

L.p.

Nazwa obrębu

- położenia nieruchomości

Nr działki

lub jej część

Powie- rzchnia

w ha

NR

KW

Wysoko-ść czynszu

w q żyta

Termin wnoszenia

czynszu

Opis

i przeznaczenie

Uwagi

1.

Depułtycze

Królewskie

12

0,19ha

w tym:

Bi-0,19

36189

Nie

dotyczy

Nie

dotyczy

Nieruchomość

zabudowana.

Zabudowa

zagrodowa.

Cel użyczenia -statutowy.

 

2.

Depułtycze

Królewskie

13/1

0,15ha

w tym:

Bi-015

36189

Nie

dotyczy

Nie dotyczy

Nieruchomość

zabudowana.

Zabudowa

zagrodowa.

Cel użyczenia -statutowy.

 

Szczegółowe warunki użyczenia zostaną określone w umowie użyczenia.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  10 maja 2021 r. do dnia     31 maja  2021 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm Pokrówka,   ul. Gminna 18, zamieszcza się również na stronie internetowej urzędu: www.gminachelm.pl ,oraz  stronie BIP ,przesłano do Sołtysa celem wywieszenia   na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, a informację o jego wywieszeniu zamieszczono w prasie lokalnej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro lub pod telefonem (082) 575- 02- 34 w godz. 8oo-15oo.

Pokrówka, dnia 10 maja  2021 roku            

                                                                                                                                                                               Z up. Wójta  Gminy

                                                                                                                                                                                Lucjan Piotrowski

                                                                                                                                                                              ZASTĘPCA WÓJTA