Zaproszenie na XXXI sesję RG

Zapraszam na XXXI sesję  Rady Gminy Chełm VI kadencji, która odbędzie się 8 listopada 2013 roku o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

              Proponowany porządek obrad.

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wystąpienie Wójta Gminy.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmian w budżecie gminy na rok 2013;

b)      obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok;

c)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chełm na rok 2014;

d)      określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na               2014 rok;

e)      zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

f)       zatwierdzenia taryfy za zbiorowe doprowadzanie wody na terenie Gminy Chełm;

g)      zatwierdzenia  taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełm;

h)      komunalizacji mienia Skarbu Państwa;

i)        wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

j)        wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Chełm;

7.      Sprawy bieżące.

8.       Zakończenie obrad.

Podstawa prawna urlopowania:Art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia  8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.).