Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości w Srebrzyszczu

 INFORMACJA O WYNIKU  PIERWSZEGO  PRZETARGU  USTNEGO  NIEOGRANICZONEGO NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ  ZESPOŁEM PAŁACOWO – PARKOWYM POŁOŻONEJ W OBRĘBIE SREBRZYSZCZE

 Zgodnie z §  12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 rokuw sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2014 roku poz. 1490 ze zmianami) – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 lutego 2021 roku  w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 9oo na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo – parkowym położonej  w obrębie Srebrzyszcze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków    nr działki 201  o powierzchni 4,38 ha, objętej księgą wieczystą Nr KW LU1C/00062604/8 prowadzoną przez  Sąd  Rejonowy w Chełmie.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XX/120/2004 z dnia 13  lipca  2004 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10 września 2004 roku działka o nr ewid. 201 położona w obrębie  Srebrzyszcze  wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu   symbolem C.17 U-usługi kultury  i oświaty-do zachowania; usługi nieuciążliwe   z zakresu kultury, oświaty  oraz gastronomiczno-hotelarskie; pałac barokowy z końca XVIII w. i zespół parkowy  wpisany do rejestru zabytków, objęty ochroną  konserwatorską -wszelkie zamierzenia  realizacyjne wymagają zezwolenia  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obowiązuje § 4 ust. 1 ustaleń ogólnych, przylega do drogi gminnej  dojazdowej.§4 środowisko kulturowe ust. 1.

  Obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego. W odniesieniu do obiektów wpisanych do obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje bezwzględny priorytet  wymagań konserwatorskich we  wszystkich działaniach planistycznych, projektowanych i realizacyjnych. Zasady kształtowania przestrzennego i  prowadzenia wszelkich inwestycji, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz wtórnych podziałów historycznych założeń winny być podporządkowane wnioskom i decyzjom konserwatorskim; Wszelka działalność  inwestycyjna  prowadzona przy tych obiektach i w obszarze objętym ochroną konserwatorską wymaga uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków  w Lublinie.

- Wadium w wymaganej wysokości i  określonym terminie w ogłoszeniu   o przetargu -(wpłynęło jedno wadium wpłacił  jeden przedsiębiorca) . Tym samym   jedna osoba została  dopuszczona do przetargu.                       

- Osób niedopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 2.922.500,00 zł.( Słownie : dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych zero groszy).

 - Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 2.951.730,00 zł.(Słownie : dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści złotych zero groszy).

  - Nabywcą nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym oznaczonej nr 201 o pow. 4,38 ha położonej w obrębie Srebrzyszcze ustalonej w  drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego został przedsiębiorca  pod nazwą ANGELA KOŁODZIEJ ARTUR.

Informację o wyniku  pierwszego przetargu ustnego  nieograniczonego  na nieruchomość zabudowaną zespołem pałacowo-parkowym oznaczonej nr 201  o pow. 4,38 ha położonej w obrębie Srebrzyszcze wywieszono na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, stronie internetowej www.gminachelm.pl, stronie BIP na okres 7 dni od dnia 03 .03.  2021 roku  do dnia 10. 03. 2021 roku.     

Pokrówka, dnia 03. 03. 2021 roku.                                                                          

Z up. Wójta Gminy

Lucjan  Piotrowski

ZASTĘPCA  WÓJTA