Posiedzenie komisji i Rady Gminy Chełm

 Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu  25 czerwca 2021 r. o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm.

 XXXV sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się 29 czerwca 2021 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – Scalenie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża – Pniaki i części obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – Scalenie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie”;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1834L od km 0+000 do km 8+375 na odcinku Depułtycze Królewskie – Niedziałowice II oraz drogi powiatowej Nr 1833L od km 1+582 do km 9+708 na odcinku Adamów - Zagroda”;
 • zmian w budżecie gminy na rok 2021;
 • wieloletniej prognozy finansowej;
 • udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych
  w Nowych Depułtyczach;
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kopalin w obrębie Henrysin, gmina Chełm;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Stare Depułtycze i Krzywice,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Janów);
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Okszów-Kolonia);
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chełm w roku szkolnym 2021/2022.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zakończenie obrad.