Ogłoszenie wójta Gminy Chełm

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami)   - Wójt Gminy Chełm  podaje do publicznej wiadomości WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE SREBRZYSZCZE DO ODDANIA  W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA CZAS NIEOZNACZONY NA RZECZ GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO „ORZEŁ SREBRZYSZCZE”

 

L.p.

Nazwa obrębu

- położenia nieruchomości

Nr działki

lub jej część

Powierzchnia

w ha

NR

KW

Wysokość czynszu

w q żyta

Termin wnoszenia

czynszu

Opis

i przeznaczenie

Uwagi

1

Srebrzyszcze

½ dz. nr.

208/1

1,32

w tym ½ cz.

(0,66)

LU1C/000 37557/9

Nie

dotyczy

Nie dotyczy

7US Teren sportu

i rekreacji.

Nieruchomość

niezabudowana

Działalność statutowa -sportowa.

 

Szczegółowe warunki użyczenia zostaną określone w umowie użyczenia.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  07 czerwca 2021 r. do dnia 28 czerwca 2021 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, zamieszcza się również na stronie internetowej urzędu: www.gminachelm.pl ,oraz  stronie BIP ,przesłano do Sołtysa celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, a informację o jego wywieszeniu zamieszczono w prasie lokalnej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro lub pod telefonem (082) 575- 02- 34 w godz. 8oo-15oo.

Pokrówka, dnia  07 czerwca 2021 roku                                                                                                                                                                                                                     Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                                           Lucjan Piotrowski

                                                                                                                                                                                         ZASTĘPCA WÓJTA