Ogłoszenie Wójta Gminy Chełm

WÓJT  GMINY  CHEŁM

Na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt .1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku poz. 1990  z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr działek : 167, 344/1 położonych w obrębie  Srebrzyszcze  przeznaczonych  do zbycia w formie sprzedaży.

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powierzchnia

w ha.

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

Nieruchomości

1.

LU1C/00037557/9

SREBRZYSZCZE

167

0,20 w tym:

RIVb-0,20

Kształt nieruchomości

regularny. Położenie nieruchomości-

skraj wsi. Dojazd dobry. Przylega do szosy.

Zgodnie miejscowym

planem zagospodarowania

przestrzennego terenu gminy Chełm

Zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy

Nr XXXIII/324/2017            z dnia 2017-12-28 ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr-,

poz. 547 z dnia 2018-

02-02 :działka o nr ewid. 167 położona              w obrębie Srebrzyszcze

wchodzi w skład obszaru oznaczonego

na rysunku planu symbolem 1 RM-teren zabudowy zagrodowej oraz graniczy z drogą

o symb.9KDL. ul.

Powstańców Styczniowych.

38.750,00

Do ceny nieruchomo-ści zostanie

doliczony podatek VAT

2.

LU1C/00037557/9

344/1

0,1351

 w tym:

RII-0,1065,

RIIIa-0,0286

Kształt nieruchomości

nieregularny.

Położenie nieruchomości

centrum wsi, dojazd dobry.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego terenu gminy Chełm

zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004               z dnia 13-07-2004 r.

ogłoszoną w Dz.Urz.

Woj. Lubelskiego

Nr 163, poz. 2306

z dnia 10-09-2004r

-działka o nr ewid.

344/1 położona             w obrębie Srebrzyszcze

graniczy z drogą               o symbolu                       L-(015)4653L ul. Kościelna i z drogą o symb. D-11 ul. Spacerowa wchodzi

w skład obszaru

oznaczonego na rysunku planu symbolem C.MR-

teren zabudowy

mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem

jednorodzinnej.

27.446,00

Do ceny nieruchomo-ści zostanie

doliczony podatek VAT

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka,  ul. Gminna 18 pokój nr  29  II piętro lub pod telefonem (082) 575 02 34 w godzinach pracy urzędu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 31.05 2021 roku do dnia 21.06. 2021 roku poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń  w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, na stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu podano  w prasie lokalnej.

Uwaga!

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu.

Termin, miejsce, rodzaj i  warunki przetargu zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.   

                                                               Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                        Lucjan Piotrowski 

                                                                                                                      ZASTĘPCA  WÓJTA