Ogłoszenie Wójta Gminy Chełm

 

     INFORMACJA 

O WYNIKU  PIERWSZEGO  PRZETARGU  USTNEGO  NIEOGRANICZONEGO   NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ

 W OBRĘBIE JANÓW I NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH  W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE  

 

Zgodnie z §  12 pkt. 1.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2014 roku poz. 1490 ze zmianami) – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 20 maja 2021 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 9oo na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 112/2  położonej w obrębie Janów  i nieruchomości niezabudowanych położonych  w obrębie Żółtańce oznaczonych nr. działek : 379/40, 379/41, 379/42 379/44, 379/45 :

JANÓW

  1. Działka nr 112/2 o pow. 0,1489 ha, objętej księgą wieczystą Nr LU1C/00034727/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

-     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/173/2020 z dnia 2020-05-27  ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020-06-12,poz. 3304- działka  o nr ewid. 112/2  położona w obrębie Janów wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przylega do drogi o symb. 1KDL ul. Adama Mickiewicza.

-     Kształt nieruchomości regularny. Położenie nieruchomości dobre, dojazd dobry. Przylega do szosy.

-    Cena wywoławcza nieruchomości  88.965,00 zł. (Słownie: osiemdziesiąt osiem  tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych zero groszy)..

-    Nie wpłynęło żadne wadium w wymaganej wysokości i określonym  terminie  wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

 -  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak

-    W związku z tym, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 112/2 o pow. 0,1489 ha w obrębie Janów zakończył się wynikiem negatywnym.

ŻÓŁTAŃCE

  1. Działka nr działki 379/40 o pow. 0,1292 ha, objętej księgą wieczystą Nr LU1C/00084948/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

-  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą  Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. o nr ewid.379/40 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym symb 8RM tereny zabudowy zagrodowej   w gospodarstwach rolnych i graniczy z drogą o symb. 2KDD oraz przebieg linii energetycznej.

- Kształt nieruchomości jest zbliżony do regularnego. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Zbiornika Zółtańce. Teren jest uzbrojony energia elektryczna, woda i kanalizacja. Przy granicy tej działki od strony szosy Chełm-Krasnystaw biegnie linia elektryczna. Dojazd do nieruchomości dobry.

- Cena wywoławcza nieruchomości 58.080,00 zł. (Słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych zero groszy).

-   Wpłynęło dwa wadia (trzy osoby).

-   Do przetargu zostało dopuszczone trzy osoby.

-   Osób  nie dopuszczonych do przetargu brak.

-   W związku z tym, że żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia  ponad cenę wywoławcząpierwszy przetrag ustny nieograniczony na działkę nr 379/40 o pow. 0.1292ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

2.Działka nr 379/41 o pow. 0,1546 ha, objętej księgą wieczystą Nr LU1C/00084948/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

  - Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą  Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. dz. o nr ewid.379/41 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym symb. 8RM tereny zabudowy zagrodowej   w gospodarstwach rolnych i graniczy z drogą o symb. 2KDD oraz przebieg linii energetycznej.

-    Kształt nieruchomości jest zbliżony do regularnego. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Zbiornika Zółtańce. Teren jest uzbrojony energia elektryczna, woda i kanalizacja. Przy granicy tej działki od strony szosy Chełm-Krasnystaw biegnie linia elektryczna. Dojazd do nieruchomości dobry.

-   Cena wywoławcza nieruchomości 69.449,00 zł. (Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych zero groszy).

-   Wpłynęło dwa wadia (trzy osoby) .

-   Do przetargu zostało dopuszczone 3 osoby.

 -  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-   Największa cena osiągnięta w przetargu to kwota 70.149,00 zł. netto plus podatek VAT 23 % -16.134,27 zł. wynosi 86.283,27 zł.

-   Nabywcami działki oznaczonej nr 379/41 o pow. 0,1546 ha w obrębie Żółtance w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym zostali : Pani Aleksandra Szczupak w ½ części i Pan Adrian Pieczonka w ½ części.

  1. Działka nr 379/42 o pow. 0,1797 ha, objętej księgą wieczystą Nr LU1C/00084948/1 prowadzoną przez  Sąd Rejonowy w Chełmie.

-  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą  Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r.   

  1. o nr ewid.379/42 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym symb. 8RM  tereny zabudowy zagrodowej   w gospodarstwach rolnych i  graniczy z drogą o symb. 2KDD oraz przebieg linii energetycznej.

-  Kształt nieruchomości jest zbliżony do regularnego. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Zbiornika Zółtańce. Teren jest uzbrojony energia elektryczna, woda i kanalizacja. Przy granicy tej działki od strony szosy Chełm-Krasnystaw biegnie linia elektryczna. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 80.684,00 zł (Słownie: osiemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 00/1000.

- Wpłynęło dwa wadia (trzy osoby).

- Do przetargu zostało dopuszczone trzy osoby.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Największa cena osiągnięta w przetargu to kwota : 81.494,00 zł plus podatek VAT 23 % 18.743,62 zł  wynosi 100,237,62 zł.

- Nabywcą  działki  niezabudowanej oznaczonej nr 379/42 o pow. 0,1797 ha położonej w obrębie Żółtańce w wyniku pierwszego przetargu ustnego - nieograniczonego została Pani Edyta Anna Oberda.

  1. 4. Działka 379/44 o pow. 0,1981ha, objętej księgą wieczystą  Nr LU1C/00084948/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

 -   Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą  Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. dz. o nr ewid.379/44 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym symb. 7RM  tereny zabudowy zagrodowej   w gospodarstwach rolnych i graniczy z drogą  o symb. Z-843 oraz przebieg linii energetycznej.

-     Kształt nieruchomości jest zbliżony do regularnego. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Zbiornika Żółtańce. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. Zastosowano współczynnik korekcyjny 0,85 z uwagi na przebieg przy  granicy działki linii elektrycznej, oraz fakt, iż działka położona przy drodze  wojewódzkiej co ogranicza zabudowę (18m od drogi). Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej.

 -   Cena wywoławcza nieruchomości  83.987,00 zł.

 -   Wpłynęło trzy wadia  (trzy osoby).

 -   Dwie osoby nie zgłosiły się do przetargu.

 -   Do przetargu została dopuszczona jedna osoba.

 -   Osób nie dopuszczonych do przetargu – brak.

 -   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota:  84.827,00 zł plus podatek 23 % - 19.510,00 zł wynosi 104.337,21 zł.

 -  W wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 379/44 o pow. 0,1981 ha położonej w obrębie Żółtańce został Pan Jarosław Kamil NOWAK.

  1. Działka nr 379/45 o pow. 0,1792 ha, objętej księgą wieczystą Nr LU1C/00084948/1 prowadzoną przez  Sąd Rejonowy w Chełmie. 

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy   Chełm zatwierdzonym Uchwałą  Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. dz. o nr ewid.379/45 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym symb. 7RM tereny zabudowy zagrodowej   w gospodarstwach rolnych i graniczy z drogą o symb. Z-843 oraz przebieg linii energetycznej.

- Kształt nieruchomości jest zbliżony do regularnego. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Zbiornika Żółtańce. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. Zastosowano współczynnik korekcyjny 0,85 z uwagi na przebieg przy granicy działki linii elektrycznej, oraz fakt, iż działka położona przy drodze  wojewódzkiej co ogranicza zabudowę (18m od drogi). Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej.

- Cena wywoławcza nieruchomości 76.209,00 zł. (Słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięć złotych zero groszy).

- Wadium wpłaciło trzy osoby.

- Dwie osoby nie zgłosiły się do przetargu.

- Jedna osoba została dopuszczona do przetargu.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu – brak.

- Uczestnik przetargu ustnego nieograniczonego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. W związku z powyższym przetarg ustny nieograniczony na działkę  niezabudowaną nr 379/45 o pow. 0,1792 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

Informację o wyniku  pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Janów i nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtance  wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18,na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl , stronie BIP  na okres 7 dni od dnia 28 maja 2021 roku  do dnia 04 czerwca 2021 roku.     

Pokrówka, dnia 28 maja 2021 roku                                                  

                                                                                          Z up. Wójta Gminy    

                                                                                                     Lucjan Piotrowski    

                                                                                                   ZASTĘPCA  WÓJTA