Ogłoszenie Wójta Gminy Chełm

WÓJT  GMINY  CHEŁM

Na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt .1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku poz. 1990  z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr. 811/1 o pow. 0,04 ha położonej w obrębie Strupin Duży do zbycia w formie sprzedaży.

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powie-

rzchnia

w ha.

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

w złotych

1

LU1C/00039099/4

811/1

Bi - 0,04

Nieruchomość zabudowana. Kształt nieruchomości nieregularny. Położona jest na łuku drogi  powiatowej. Brak możliwości wjazdu na działkę z drogi powiatowej.

Na ww. nieruchomości jest murowany budynek byłej świetlicy wiejskiej o pow. użytkowej 97,50 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachą. Elewacja zniszczona. Budynek jest dobudowany do budynku sklepu. Stan techniczny przeciętny. Ponadto na nieruchomości jest murowany garaż o powierzchni użytkowej 22,30 m2. Ściany garażu z białej cegły i pustaków, elewacji brak. Dach dwuspadowy pokryty blachą. Budynek jest dobudowany do budynku świetlicy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13-07-2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10-09-2004. Działka o nr ewid. 811/1 położona w obrębie Strupin Duży wchodzi od drogi o symb. L-(030)5050L – droga gminna i od z drogi o symb. Z-06257 Z-0839 L droga powiatowa relacji Chełm-Wojsławice-Grabowiec – zbiorcza w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem D.39U – teren usług preferowane usługi komercyjne, istniejące zainwestowanie do zachowania, obowiązuje § 6 ustaleń ogólnych i w części od drogi  Z—06257 Z—0839 L w teren oznaczony symb. D.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem  jednorodzinnej.

 

86.104,00

 

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka,  ul. Gminna 18 pokój nr  29  II piętro lub pod telefonem (082) 575 02 34 w godzinach pracy urzędu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 22 marca 2021 roku do dnia 12 kwietnia 2021 roku poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń  w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, na stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu podano  w prasie lokalnej.

Uwaga!

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia   wywieszenia wykazu;

2)jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia  wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu. Termin, miejsce, rodzaj i  warunki przetargu zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.    

Pokrówka, dnia 22 marca 2021 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                            WÓJT

                                                                                                                                                                         Wiesław Kociuba