Ogłoszenie Wójta Gminy

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami)  oraz  zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełm  Nr XXXII/308/2021 r.  z dnia 28 kwietnia 2021 - Wójt Gminy Chełm  podaje do publicznej wiadomości WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  NA  OKRES DO 3 LAT NA  RZECZ  DOTYCHCZASOWEGO DZIERŻAWCY.

L.p.

Nazwa obrębu

- położenia nieruchomości

Nr działki

lub jej część

Powierzchnia

NR

KW

Wysokość czynszu

w q żyta

Termin wnoszenia

czynszu

Opis

i przeznaczenie

Uwagi

1.

Horodyszcze

819/1

0,1288

34770

0,26

Do 15.09.

każdego

roku

Teren zabudowy

zagrodowej

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  10 maja 2021 r. do dnia                         

31 maja  2021 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm Pokrówka,  ul. Gminna 18, zamieszcza się również na stronie internetowej urzędu: www.gminachelm.pl ,oraz  stronie BIP , przesłano do Sołtysa celem wywieszenia  na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, a informację o jego wywieszeniu zamieszczono w prasie lokalnej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18,    II piętro lub pod telefonem (082) 575- 02- 34 w godz. 8oo-15oo.

Pokrówka, dnia 10 maja  2021 roku                                                                                        

                                             Z up. Wójta Gminy

                                            Lucjan Piotrowski

                                         ZASTEPCA  WÓJTA