Nawigacja Edukacji

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza mieszkańców powiatu chełmskiego do udziału w bezpłatnym projekcie edukacyjnym

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie pilotażowym „Nawigacja Edukacji”, realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1)      Jakie korzyści płyną dla Uczestników z udziału w projekcie
„Nawigacja Edukacji”?

·         eliminowanie niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, związanych z brakiem umiejętności, kwalifikacji czy uprawnień;

·         zwiększenie szans na uzyskanie awansu zawodowego;

·         wypracowanie efektywnej ścieżki kariery;

·         podejmowanie właściwych decyzji edukacyjnych;

·         efektywne przeciwdziałanie bezrobociu;

·         oszczędność czasu poszukiwania ofert edukacyjnych;

·         dostęp do zindywidualizowanej oferty edukacyjnej.

2)      „Nawigacja Edukacji” – czyli co?

Projekt „Nawigacja Edukacji " jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu oferujemy Państwu doradztwo edukacyjne, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Celem porady indywidualnej jest przekazanie Uczestnikowi zindywidualizowanej oferty edukacyjnej przygotowanej przez Doradców/Brokerów Edukacyjnych. Celem doradztwa grupowego jest umożliwienie Uczestnikom spotkania z przedstawicielami interesujących ich usług edukacyjnych. Uczestnicy otrzymają pomoc w samodzielnym korzystaniu z zasobów bazy ofert i instytucji edukacyjnych.

3)      Dla kogo jest projekt „Nawigacja Edukacji”?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne spełniające poniższe kryteria:

  • osoby w wieku 18-64 lata,
  • osoby uczące się na terenie powiatu chełmskiego,
  • osoby pracujące na terenie powiatu chełmskiego,
  • osoby zamieszkałe na terenie powiatu chełmskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  • osoby z własnej inicjatywy zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej,
  • osoby nieuczestniczące aktywnie w kształceniu ustawicznym

4)      Co zapewniamy Uczestnikom projektu „Nawigacja Edukacji”?

·         usługi świadczone przez profesjonalnych Doradców/Brokerów Edukacyjnych,

·         realizację usług w gminach powiatu chełmskiego (blisko miejsca zamieszkania, pracy Uczestników/Uczestniczek),

·         zwrot kosztów dojazdu,

·         poczęstunek podczas doradztwa.

5)      Jak przystąpić do udziału w projekcie „Nawigacja Edukacji”?

Wystarczy wypełnić i dostarczyć wymagane dokumenty tj. Formularz rekrutacyjny z załącznikami.

Dokumenty oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej  www.nawigacja-edukacji.pl oraz www.fundacja.lublin.pl

 lub

·         w Biurze projektu w Sawinie, ul. Chutecka 12, pok. 6 , tel. 605 897 131

·         w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, ul. Lubartowska 74A., I p. tel. 81 710 19 25

·         w Filii w Chełmie, pl. Niepodległości 1, pok.46, tel. 82 563 24 29

Zapraszamy

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych,

Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków

 i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.