Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA 
O  WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ  W OBRĘBIE  KRZYWICE

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., nr 207, poz. 2108 ze zm.) - Wójt GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 października 2013 roku

 w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz 10oo   na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie :

KRZYWICE

-    działka nr  91 o pow. 0,17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00038700/4.

-     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004r. ogłoszoną w Dz. Urz .Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r. nieruchomość oznaczona nr 91  w obrębie Krzywice wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolemE.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem  jednorodzinnej   i przylega do drogi o symbolu Z-06255 0835L, natomiast pozostały teren działki to teren upraw rolnych.

-     Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie wpłaciła jedna osoba, tym samym osoba ta została dopuszczona do przetargu.   

        -     Osób niedopuszczonych do przetargu brak.

-      Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  25.696,00 zł netto.

-     Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota  25.956,00 zł plus podatek VAT 23% = 31.925,88 zł brutto.

        -     Nabywcą działki nr 91 o pow. 0,17 ha położonej w obrębie  Krzywice w wyniku przetargu został Pan  Marcin Nafalski.

Informację o wyniku przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, na okres 7 dni od dnia  30. 10. 2013r.  do dnia  6 listopada 2013 r. oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl, a także BIP.

                                                                                             

  Z up. Wójta

                                                                                       mgr Lucjan Piotrowski

                                                                                        ZASTĘPCA WÓJTA

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw