Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMINY CHEŁM działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U z 2004r., Nr 207,  poz. 2108 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłaszapierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chełm, położonej w obrębie KRZYWICE.

-  Nieruchomość jest niezabudowana oznaczona nr 91 o pow. 0,17 ha, dla której Sąd  Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00038700/4.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004 r.ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004 r działka oznaczona nr ewid. 91 położona w obrębie Krzywice wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej   zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej i przylega do drogi o symbolu Z-06255 0835L, natomiast pozostały teren działki to teren upraw rolnych.

-   Nieruchomość ma kształt regularny, położona przy szosie. Teren podwyższony w  stosunku do jezdni.

-   Cena wywoławcza nieruchomości 25.696,00 zł netto.

-   Wadium należy wpłacić w kwocie 2.600,00 zł. (dwa tysiące sześćset złotych ).

     Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

-    Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu.

PRZETARG  ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU  O GODZINIE10oo W SALI NARAD URZĘDU GMINY CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18

-  W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując  nr działki, miejsce jej położenia , jej powierzchnię w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 , Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce Nr rachunku: 04 8187 0004 2004 0050  0337 0008, z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężnie znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu  15 października 2013 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie lub w kasie Urzędu Gminy Chełm w terminie do dnia 15 października  2013 r. do godz. 1200.

-  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej- przed otwarciem przetargu – dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości ( dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego) stosownego upoważnienia i aktualnego wypisu z krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy to osoby prawnej) oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet   ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy  notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem    trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą  o ustalone  postąpienie od ceny wywoławczej.

-  Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

-  Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej ponosi   nabywca.

-  Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko  na koszt nabywcy.

-  Miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej wskazuje sprzedający.

-  Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 (pokój nr 14) lub pod numerem telefonu (82) 563 65 53 w godzinach od 800 – 1500. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy, prasie, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl oraz BIP   od  dnia 17 września 2013 roku .

 

Pokrówka, dnia 17 września 2013 roku             

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw