Informacja o wynikach przetargach ustnych

                                                 INFORMACJA

WYNIKACH PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ i NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE KRZYWICE , OKSZÓW-KOLONIA, ROŻDŻAŁÓW I SREBRZYSZCZE

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., nr 207, poz. 2108 ze zm.) - Wójt GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 03 września 2013 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz 10oo   na sprzedaż nieruchomości położonej  w obrębie :

KRZYWICE

- działka nr 113 niezabudowana o pow. 0,13 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00038700/4.

-    Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm działka  nr 113 położona w obrębie Krzywice wchodzi w pasie   około 85 m od drogi o symb. Z-06255 0835L  w skład obszaru  oznaczonego na rysunku planu symbolem  E.MR -teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej,  natomiast pozostały teren działki to teren upraw rolnych

-          Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie wpłaciła jedna osoba. Tym samym jedna osoba  została dopuszczona do przetargu

-    Osób niedopuszczonych do przetargu brak.

-          Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  8.498,00zł netto.

-          Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 8.598,00 zł plus 23 % podatku VAT tj. łączna kwota 10.575,54 zł brutto.

-          Nabywcą nieruchomości w I przetargu ustnym nieograniczonym działki 113 o pow. 0,13 ha w obrębie Krzywice została  Pani Ewelina Niemiec-Dybkowska.

OKSZOW-KOLONIA

- działka nr 322/9 zabudowana o pow. 1,0761 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW 38639.

-          Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/68/2011 z dnia 30. 08. 2011 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 162, poz. 2584 z dnia 25. 10. 2011 roku działka nr 322/9 położona w obrębie Okszów-Kolonia wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem ; U –tereny zabudowyusługowej

1)       -U pow.0,30 ha- tereny zabudowy usługowej (możliwość usług uciążliwych),

  2) -  2RZ,P – pow. 0,33 ha, tereny rolnicze-zieleń nie urządzona, składy; dopuszcza się składowanie materiałów nie powodujących pogorszenia   warunków sanitarnych obszaru z zakazem stałego utwardzania powierzchni składowania,

   3)-3RZ – pow. 0,44 ha- tereny rolnicze-zieleń nie urządzona : nie ustalony ostatecznie przebieg drogi ekspresowej S12 może spowodować korektę położenia   pasa drogowego i zmianę przeznaczenia części    północnej obszaru.

4)-4KD –pow. 0,18 ha – teren drogi publicznej, szerokość w liniach  rozgraniczających  15,0 m, szerokość jezdni 5,0 m, minimalna linia zabudowy 8,0 m od krawędzi jezdni.

-          Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie wpłaciła jedna osoba. Tym samym jedna osoba  została dopuszczona do przetargu.

-    Osób niedopuszczonych do przetargu brak.

-          Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  99.224,00 zł.

-          Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 100.224,00 zł. 

-          Nabywcą nieruchomości w I przetargu ustnym nieograniczonymdziałki zabudowanej oznaczonym numerem 322/9 o pow.   1,0761 ha w obrębie Okszów-kolonia został  Pan Jan Ryszard Kwiatkowski.

ROŻDŻAŁOW

  - działka nr 724 niezabudowana o pow. 0,03 ha, dla której Sąd  Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00038099/7.

-    Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm działka  nr 724  o pow. 0,03 ha położona w obrębie Rożdżałów wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem   E.MR -teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej i przylega do drogi o symbolu  Z-06263 0840L.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie wpłaciła jedna osoba. Tym samym jedna osoba  została dopuszczona do przetargu.

-    Osób niedopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  1.043,00 zł netto.

-          Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 1.143,00 zł plus 23 % podatku VAT tj. łączna kwota 1.405,89 zł brutto.

-          Nabywcą nieruchomości w I przetargu ustnym nieograniczonymdziałki 724 o pow. 0,03 ha w obrębie Rożdżałów został  Pan Jerzy Palec.

SREBRZYSZCZE

- działka nr 138 niezabudowana o pow. 0,20 ha, dla której Sąd  Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00037557/9.

-    Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm działka  nr 138  o pow. 0,20 ha położona w obrębie   Srebrzyszcze wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu  symbolem C.RM-leży w terenach upraw rolnych i graniczy z drogą  o sym. Z-(06208) 0828L.  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił  

-    Osób niedopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  41.010,00 zł netto. W związku z tym ,że brak jest wpłaty wadium przetarg na działkę    nr 138 o pow. 0,20 ha położoną w obrębie Srebrzyszcze zakończył  się wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, na okres 7 dni od dnia  11 września 2013r.  do dnia 18 września 2013 roku, oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl, oraz na stronie BIP.

                                                                                             

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw