Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych.

Od 21 lipca 2016 r., na podstawie uchwał Rady Gminy Chełm, obowiązują zmiany w gospodarowaniu odpadami.

Od 1 stycznia 2020 r., na podstawie uchwały Rady Gminy Chełm, obowiązują zmienione stawki w gospodarowaniu odpadami dla nieruchomości zamieszkałych.

Od 1 lutego 2021 r. na podstawie uchwały Rady Gminy Chełm, obowiązują zmienione stawki w gospodarowaniu odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych.

Mieszkańcy, zgodnie ze złożonymi deklaracjami, zobowiązani są do uiszczania należnej z tego tytułu opłaty w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału.

Za właściwy odbiór śmieci z nieruchomości odpowiadać będzie Gmina, a nie jak dotychczas firma odbierająca odpady i należna z tego tytułu opłata będzie wnoszona przez właścicieli i zarządców nieruchomości  na konto Urzędu Gminy Chełm. Podstawą obliczenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest deklaracja. Wysokość miesięcznej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od deklarowanego sposobu gromadzenia odpadów. Właściciele nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie swojej nieruchomości z podziałem na frakcje. Przy wyliczeniu opłaty należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość przez stawkę opłaty przyjętą uchwałą Rady Gminy.
W  przypadku nieruchomości zamieszkałych:

 • 16 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie mieszkańców zamieszkujących od 1 do 4 osób,
 • po 8 zł miesięcznie od piątego i szóstego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
 • po 4 zł miesięcznie od siódmego i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Ustala się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:

 • 32 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie mieszkańców zamieszkujących od 1 do 4 osób,
 • po 16 zł miesięcznie od piątego i szóstego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
 • po 8 zł miesięcznie od siódmego i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Wnoszenie opłat dotyczy również nieruchomości niezamieszkałych, a więc: placówek kultury, oświaty, służby zdrowia, przedsiębiorstw, sklepów, hurtowni, hoteli, zakładów gastronomicznych, kościołów i organizacji wyznaniowych, cmentarzy, itp. Obliczenie miesięcznej stawki dla tych nieruchomości uzależnione jest od ilości odpadów gromadzonych w odpowiednich pojemnikach i polega na przemnożeniu odpowiedniej liczby miesięcznie oddawanych pojemników z odpadami przez stawkę opłaty za dany pojemnik. Tak jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych, tutaj również opłata jest uzależniona od deklaracji.

W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny stosuje się  niższe stawki opłat za pojemnik:

 • za pojemnik worek o pojemności 110 - w wysokości 16,50 zł,
 • za pojemnik worek o pojemności 120 - w wysokości 18,19 zł,
 • za pojemnik o pojemności 110 l - w wysokości 5,50 zł,
 • za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 6,00 zł,
 • za pojemnik o pojemności 140 l - w wysokości 7,00 zł,
 • za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 12,00 zł,
 • za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 58,20 zł,
 • za pojemnik o pojemności 2200 l - w wysokości 110,00 zł,
 • za pojemnik KP7 o pojemności 7000 l - w wysokości 350,00 zł.

Wyższa stawka dotyczy przedsiębiorców, którzy nie wypełnią obowiązku selekcji i kształtuje się ona następująco:

 • za pojemnik worek o pojemności 110 - w wysokości 33,00 zł,
 • za pojemnik worek o pojemności 120 - w wysokości 36,38 zł,
 • za pojemnik o pojemności 110 l - w wysokości 11,00 zł,
 • za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 12,00 zł,
 • za pojemnik o pojemności 140 l - w wysokości 14,00 zł,
 • za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 24,00 zł,
 • za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 116,40 zł,
 • za pojemnik o pojemności 2200 l - w wysokości 220,00 zł,
 • za pojemnik KP7 o pojemności 7000 l - w wysokości 700,00 zł.

 

Ryczałtowa stawka za nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na której odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny, został ustalona w wysokości 120,00 zł za rok.

Ryczałtowa stawka za nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na której właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, została ustalona w wysokości 240,00 zł za rok.

Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie  odbywać się będzie raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem podanym przez firmę odbierającą odpady z terenu gminy, wybraną w drodze przetargu oraz na stronie internetowej Urząd Gminy Chełm www.gminachelm.pl w zakładce „gospodarka odpadami”. W tych dniach należy umożliwić odbiór pojemników sprzed wejścia na teren nieruchomości lub w odległości do 10 m od krawędzi drogi.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Chełm funkcjonuje w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego w Srebrzyszczu, gm. Chełm przez jeden dzień w miesiącu w godz. 8.00-20.00. Informacja  o lokalizacji, datach i godzinach otwarcia  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest podana do publicznej wiadomości na   stronach internetowych Gminy Chełm  oraz  przez odbierającego odpady w sposób umożliwiający zapoznanie się z harmonogramem przez właścicieli nieruchomości.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie dostarczać bezpłatnie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych następujące rodzaje odpadów:

 • papier, tektura (makulatura, karton);
 • szkło;
 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe tj. odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów budowlanych i   rozbiórkowych (drzwi, okna, wanny,  umywalki itp.);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, tj. takie, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlano-remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki;
 • popiół;
 • zużyte opony.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Chełm w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do ostatniego dnia każdego kwartału, którego dotyczy opłata w kasie Urzędu Gminy Chełm, na konto bankowe nr 96 8187 0004 2004 0050 0337 0001 lub na indywidualne konta bankowe.

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw