Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE ZAGRODA ORAZ NIERUCHOMOSCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE SREBRZYSZCZE.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości,  że ogłasza pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Zagroda oraz nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Srebrzyszcze :

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powie-

rzchnia

w ha.

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena wywoławcza nieruchomości

w złotych

Kwota wadium

w złotych

Zastrzeżenia

i uwagi

1

LU1C/00041697/3

408

0,13 ha.

W tym;

Bi-0,13

Nieruchomość ma kształt

regularny. Na nieruchomości

jest dwukondygnacyjny budynek murowany (po byłym Ośrodku Zdrowia) wymagający remontu ,garaż drewniany do rozbiórki i murowany budynek gospodarczy do zachowania. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej, ma dostęp do przyłączy sieci infrastruktury technicznej :

energetycznej, wodociągowej, gazowej, telefonicznej, również

w nie jest wyposażona.  Nieruchomość jest ogrodzona.

Ponadto na nieruchomości są urządzenia :szafa telekomunikacyjna, kanalizacja kablowa budowlana jako rurociąg kablowy doziemny, przyłącze energetyczne kablowe służące do budowy węzła dostępowego sieci szerokopasmowej internetu.

Powierzchnia zajętej części

działki wynosi 5,0m2 i jest

na umowie do 31.12.2034 r.

Zgodnie z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą

Rady Gminy Chełm

Nr XX/120/2004 z dnia

13-07-2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10-09-2004r:

działka nr ewid. 408 położona w obrębie Zagroda wchodzi od drogi Z-06233 0834 L.

w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.UZ-

teren usług nieuciążliwych, usługi

zdrowia – do zachowania, nowe realizacje w nawiązaniu do stanu istniejącego, obowiązuje § 6 ustaleń

ogólnych.

Z-06233 0834L- droga

powiatowa relacji Niedziałowice – Uher-zbiorcza.

142.460,00

Nieruchomość

zwolniona

z podatku

VAT

14.250,00

Przyszły

nabywca nieruchomości

przyjmie na siebie prawa                i obowiązki wynikające                z zawartej umowy

dzierżawy.

 

2

LU1C/00037557/9

SREBRZYSZCZE

167

0,20 w tym:

RIVb-0,20

Kształt nieruchomości

regularny. Położenie nieruchomości-

skraj wsi. Dojazd dobry. Przylega do szosy.

Zgodnie miejscowym

planem zagospodarowania

przestrzennego terenu gminy Chełm

Zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy

Nr XXXIII/324/2017            z dnia 2017-12-28 ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr-,

poz. 547 z dnia 2018-

02-02 :działka o nr ewid. 167 położona   w obrębie Srebrzyszcze

wchodzi w skład obszaru oznaczonego

na rysunku planu symbolem 1 RM-teren zabudowy zagrodowej oraz graniczy z drogą

o symb.9KDL. ul.

Powstańców Styczniowych.

38.750,00

Do ceny nieruchomości zostanie

doliczony podatek VAT

obowiązujący

w dniu przetargu.

3.880,00

     -

3

LU1C/00037557/9

344/1

0,1351

 w tym:

RII-0,1065,

RIIIa-0,0286

Kształt nieruchomości

nieregularny.

Położenie nieruchomości

centrum wsi, dojazd dobry.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego terenu gminy Chełm

zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004  z dnia            13-07-2004 r. ogłoszoną             w Dz.Urz.Woj. Lubelskiego

Nr 163, poz. 2306

z dnia 10-09-2004r

-działka o nr ewid.

344/1 położona             w obrębie Srebrzyszcze

graniczy z drogą               o symbolu L-(015)4653L ul. Kościelna i z drogą o symb. D-11                 ul. Spacerowa wchodzi

w skład obszaru

oznaczonego na rysunku planu symbolem C.MR-

teren zabudowy

mieszkaniowej zagrodowej                             z dopuszczeniem

jednorodzinnej.

27.446,00

Do ceny nieruchomości zostanie

doliczony podatek VAT

obowiązujący               w dniu przetargu.

2.750,00

     -

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 22 WRZEŚNIA 2021  ROKU O GODZINIE  900  W SALI POSIEDZEŃ  URZĘDU GMINY CHEŁM POKRÓWKA, UL GMINNA 18.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr  działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm,  Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr  rachunku :  04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki  pieniężne  znalazły się  na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 15 września 2021 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana  w terminie.

Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winno być wniesione przez oboje małżonków na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu pełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw, aktualnego wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu notarialnego sprzedaży, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Sprzedaż działek następuje wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków, gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice  jakie  mogą wyniknąć w wyniku  jakichkolwiek prac geodezyjno-kartograficznych  prowadzonych w przyszłości w tym terenie.

Wznowienie lub okazanie działek na koszt nabywcy i we własnym zakresie.

Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający.

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18   w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29 lub pod telefonem (082) 563 65 53 wew. 234 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie BIP, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podano w prasie lokalnej od dnia 16 sierpnia 2021 roku do dnia  22 września  2021 roku.

Pokrówka, dnia 16 sierpnia 2021 roku

Z up. Wójta Gminy

Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw